суббота, 4 февраля 2017 г.

Эдуард Пекарский в жизнеописаниях. Ч. 2. 1935-1956. Койданава. "Кальвіна". 2017.


                                      Адрес редакции: Москва, 12, улица Куйбышева, 8.

    15-22 декабря 1934 г. в Москве состоялась сессия Академии наук СССР — первая сессия Академии по переезде ее в столицу. Программа занятий сессии была так обширна, что только благодаря исключительному уплотнению времени и хорошо поставленной организационной стороне возможно было выполнить весь намеченный план работ сессии...
    Далее общее собрание заслушало некрологи о скончавшихся почетных и действительных членах Академии. Некролог акад. А. А. Белопольского доложил проф. В. П. Герасимович. Некролог акад. С. В. Лебедева доложил акад. А. Е. Фаворский. Некролог почетного Члена О. Д. Хвольсона доложил акад. Д. С. Рождественский. Некролог почетного Члена Академии Мари Складовской-Кюри доложил акад. А. Ф. Иоффе. Некролог почетного члена Э. К. Пекарского доложил акад. А. Н. Самойлович.
    Общее собрание почтило вставанием память скончавшихся...
    /Вестник Академии наук СССР. № 1. Москва. 1935. Стлб. 87./                                                                          АРХИВ
                                                                              (А)
    Заведующий — Г. А. Князев.
    Научно-организационные работы Архива, как и в предыдущие годы, заключались в учете и концентрации архивных материалов и инструктаже по архивной части учреждения Академии наук, причем эта работа протекала особенно усиленно в весенние и летние месяцы в связи с переездом учреждений ОМЕН в Москву. Большинство учреждений посещены инспектором Архива и все материалы, утратившие значение для оперативной работы, были перед отъездом сданы в Архив. В данном году в Архив поступили материалы от 43 академических научных и других учреждений. Одновременно производился учет и прием картографических рукописных материалов, которых в первую половину года было принято и описано до 1 600 экз. (из них около 1 000 новых поступлений).
    Из отдельных поступлений за год от учреждений и лиц могут быть отмечены:
    материалы почетного члена АН Э. К. Пекарского — от Е. А. Пекарской; ...
    часть материалов скончавшегося в 1934 г. акад. С. Ф. Ольденбурга — от его вдовы Е. Г. Ольденбург; ...
    /Отчет о деятельности Академии Наук Союза Советских Социалистических Республик в 1934 году. Москва – Ленинград. 1935. С. 587./

                                                            TAHLİL VE TENKİTLER
    E. K. Pekarskiy, Yakut dili lügati. (Slovar yakutskago yazıka), Petersburg — Leningrad. 1907-1930.
    Son yıllarda türkologya sahasında neşredilen çok mühim eserlerden biri ve belki de birincisi Pekarski'nin Yakut Dili Lûgati'dir. Bu eser Radloff lügati hacminde, üç ciltten ve 3858 sütun, yani 1929 sayıfadan ibaret olup 25 bin kelimeyi ihtiva etmektedir.
    Siyasi iikirlerinden dolayı çar hükümeti tarafından Yakutistan'a sürülen genç Pekarski 1881 de Yakud Dili'ni ve halk edebiyatını öğrenmeğe başlamış ve o zamana kadar bu dile dair yazılan eserleri binbir müşkülat içinde elde ederek ilmî edebiyatı takip etmeğe çalışmıştır. Bütün bayatını Yakut türkçcsini öğrenip tetkike kasreden Pekarskiy, Yakut Lûgati üzerinde tam elli yıl uğraşmıştır. Yakutistan gibi Siberya'nm hücra bir köşesinde sürgünlük hayatının kıt ve üzücü şartları içinde vücudc getirilen bu eser, melodik mesainin ve kuvvetli azmin neler yapabileceğini göstermesi itibariyle de mühimdir.
    Yakutlar, Siberyanm bütün şimali şarki köşesini, başlıca Lena ırmağı havzasını işgal ve şu suretle Türk boylarının en şimali ve şarkî dalım teşkil ederler.
    Yakutların işgal ettikleri bu saha batı hududundan aşağı Yinisey sahillerinden, doğuda Ohotsk denizi kıyılarından cenuba dorğu binbeşyüz kilometre uzanır. Dağlar ve pek çok ırmakları içine alan bu ülkenin ilk yazı ancak Haziranda başlar ve yüz gün devam eder.
    Yakutlar, Orta Asya ve Altay Türklerinden pek eski zamanda ayrılmışlar ve kapalı bir halde yaşamışlardır. Bunun içindir ki, Yakut lehçesi pek eski zamanlardan başlayarak diger ırkdaşlarından ayri bir yönde inkişaf etmiştir. Bütün bu şeraite karşı Yakut lehçesinin Türkçe olduğu üstunkörü bir bakışta bile her Türkün gözüne çarpar. Yakutistan'da seyahat etmiş olan Hermann adlı bir bilginin (Lena ve Aldan ırmakları kıyılarında doğmuş olan bir Yakut İstanbul Turkiyle gtlçlük çekmeden anlaşabilir) demesi mübalağalı olmakla beraber ayni sözleri Vambéry de tekrar etmiştir.
    Hermann'ın sözlerini sert bir dil ile red eden bilgin Otto Bötlingk oldu. Halbuki bunun Yakut Grameri adlı eseri İçia yardımda bulunan Midendorff Yakulistandan ayrıldıktan otuz yıl sonra, hatırında kalan Yakutça sözlerle Türkistan Özbek ve kırgızlariyle anlaşabildiğim itiraf etmiştir (Fergane havzasına dair taslaklar, Petresburg 1882, S. 406).
    Yakutlar, kendilerine saka, saha ve Ürenha adım verirler. Bunlara Yakut adı Ruslar tarafından verilmiştir. Yakut kelimesinin de Sakha'nın Moğolca cem edatı olan (ut) lahikasiyle birleşmesinden meydana geldiğini ileri sürenler vardır. Pekarski'nin Yakut Dili Lûgati işte bu Türklerin lehçesinde bulunan kelimeleri toplamış bir eserdir.
    Akademi azasından Bötlingk'in Yakut diline dair klasik eserinin intişarından sonra Yakutçanın pek fakir bir dil olduğu, bütün kelimelerin sayısı üçbini geçmediği söyleniyordu. Halbuki Pekarskiy Yakutça üzerine çalışmağa başladığı ilk yıllarda bu iddianın çürük olduğunu anlamıştır (Mukaddeme, s. II).
    Pekarskiy'nin çalışma arkadaşı D. Popov da (Yakut Dilinin tükenmez bir deniz olduğu) nu söylemiştir.
    Pekarskiy eserinin temelini Böhtlingk'in Yakat lûgati teşkil ediyor. Elli yıllık çalışma mahsulleri bu temel üzerine toplanmıştır.
    Fonitik harfler meselesinde Pekarskiy ile arkadaşı Popov arasında uzun süren bir münakaşa olmuştur. Pekarskiy, Böhtlingk'in harflerini kullanmak istediği halde, Popov Rus misyonerlerinin kullandıkları harflerden ayrılmak istememiştir. Fakat, nihayet o da 70 yaşına geldikten sonra Böhtlingk usulünü kabul etmiştir. Pekarskiy lûgatmdaki Yakutça sözler pek az bir farkla Böhtlingk'in fonitik harfleri usulünde işaretlenen Rus Akademik harflerile tesbit edilmiş ve Böhtlingk'in harflerinden inhiraf ettiği noktalar da ayrıca gösterilmiştir.
    Pekarskiy lügatinin ilk fasikülü 1899 da Yakotsk'ta basılmıştır. Eser derhal Îlimler Akademisinin dikkatini celbetmiş, bunun daha ilmi bir şekilde işlenmesi ve basılması için tedbirler alınmıştır. Radloff ve Salemann gibi beynelmilel meşhur âlimler bu eserin akademi neşriyatı arasında bulunmasını istemişlerdir. Sürgünde bulunan Pekarski akademinin tavassut ve yardımiylc 1905 te Petersburg'a getirilmiştir. Lügatin birinci fasikülü de tekrar işleherek 1907 de akademi damgaslyle neşredilmiştir. Pekarskly akademik türkiyatçılarla temasından sonra eserini tekrar gözden geçirmiş, Petersburg'un gürültülü hayatı onu sevdiği mevzudân ayırmamıştır. Yakutistan'da nasıl çalıştı ise, Petersbürğ'da da öyle çalışmıştır. Petersburg değil; akademi hayâtı onun hayatında ancak bir değişiklik yapıyor. Bu hayat, onu daha çok ilmi disipline riayet ve hürmete bağlıyor. Lügatin ikinci fasikülü 1909 da, üçüncü iasikulü 1912 de, dördüncü îasikülü 1910 da, beşinci 1917 de altıncı 1923 te, yedinci 1925 te, sckinci 1926 da, dokozuncu ve onuncu 1927 de onbirinci. 1928 de, on ikinci 1929 da, on üçüncü fasikülü de 1980 da çıkmıştır.
    Şu suretle üç ciltlik lügatin basımı tam yirmi üç yılda İkmal edilmiş oluyor. Müellif eserin son fasikülüne kadar Yakut diline dâir çıkmakta olan yeni tetkikleri ve eserleri de takip etmiştir. Binaealeyh mehazları arasında 1920 de neşredilen eserler de vardır.
    Eserim tashihi ve diğer Türk lehçeleriyle mukayesesi İçin Radolff, Aleksandr Samoyloviç, Poppe, Malov, Vladimirtsev... gibi müsteşrikler yardımda bulunmuşlardır.
    Pekarski'nin Yakut lûgati eski Türk dilinin hususiyetlerini ve etnografyasını tetkik edenler için bir hazine teşkil eder.
    Pekarski'den önce yakutlara dair tetkiklerile meşhur olan Seroşevski yakutların destan (Epope) lerinin zenginliğinden ve destanlardaki bazı sözlerin manası unutulmağa başladığından bahsetmişti (Yakutlar, Petresburg 1896). Pekarskiy de mukiddemesinde bu sözleri tekrar etmektedir.
    Kayda şayandır ki Pekarskiy bu destanları ve halk edebiyatını tetkik ettikten sonra misyonerlerin Yakutcaya tercüme ettikleri mukaddes kitaplardan istifade ettiğine pişman olmuştur. Çünkü bu kitaplar yakutcaya tercüme edilirken yakut lehçesinin kurallarına göre değil, mukaddes kitapların ibarelerine göre çevirmişlerdir. Bu gibi dini eserlerde mütercimler mukaddes kitapları tahrif etmekten korkarak yakut dilinin hususiyetine bakmadan aynen çevirmeğe çalışmışlardır.
    Pekarskiy lügati türk lehçe lûgatları arasında eşi görülmemiş bir eserdir. Bu lügat hakkında, Sovyetlerin ulûm akademisi azasından Oldenburg haklı olarak, (Yakut lûgali gibi bir kamusa malik olan şark milletleri pek nadir bulunur) demiştir. Bu eşer yalnız konuşma eiündeki sözler değil, destanlar, eski ilâhiler ve eski tanrılara dair rivayet edilen efsanelerde tasadüf edilen arşayık kelimeler, Yakut panteonuna giren bütün ilâhların ve yakutların işgal ettiği sahadaki bütün dağ, ırmak, çay, orman, köy, yayla ve saire isimleri de almmışlır.
    Yukarda yazdığımız gibi, yakutlar orta Asya ve Altay türklerinden pek erken ayrılıp Siberya'nın ücra bir köşesine sığınmış olduklarından islâm kültürünün istilâ ettiği sabanın dışarısında kalmışlardır.
    Bunların yakın komşuları sayılan altaylı ve ycniseyli türklerin lehçelerinde arapça ve acemce keümer bulunur. Eski türk dininin ananelerine sadık kalan dağlı altaylılarm bile, dini rivayetlerinde arapça ve acemce olması muhtemel görülen sözler vardır. Yakutlarda ise acem - arap kültürü tesiri görülmüyor. Bu lehçede yabancı olduğunda şüphe olmiyan kelimeler son asırda girmiş ve balâ da girmekte olan rusça kelimelerdir. Yabanci olması muhtemel bulunan eski kelimelerden bir kaçma dair mutalealariınızı yazmak isteyoruz.
    1) Toyon: Bu kelime büyük ilâhlara (iyi ve kötü tanrılara) sıfat olarak kullanılıyor Art Toyon, Arkak Toyon, Tan Taralay Toyon, Ulu Toyon, Bour Toyon ve saire gibi. Uygur Buda metinlerinde ve Divanı Lûgatittürk'te tesadüf edilen bu kelimeyi Avrupalı türklyatçılar Çince rahip manasmdaki Tay-yen kelimesinin bozuntusu sayarlar (Bang, lndex. 47). Eğer bu iddia doğru ise yakutçadaki Toyon kelimesi budizmin pek eski hatırası sayılabilir. Fakat, turkoloğlarm iddiasına reğmen, Buda metinlerindeki Toyın (rahip) kelimesi de eski türkçe bir kelime olsa gerektir. Toym kelimesi, budizmin intişarından önce Divanı Lûgalitturkün Tudun kelimesine verdiği “köyün kâhyası, su taksim edici (cilt III, S. 335) manaya yakın bir manada kullanılmış olur. Eski Bulgar, Avar ve Hazarlarda Tuzun bir unvan olarak kullanıldığı görülüyor. Orhon kitabelerinde de bir rütbe adı olarak Tudun, kelimesi vardır. Yakutçadaki Toyon kelimesine gelince; bunun pek çok müştakkatı olduğu görülüyor. Alelade sözlerde efendi ve bey yerine kullanılıyor. Dilimizde hâkim, hükümet sürmek, memuriyet, idare, muhakeme, muhakemeye müracaat... gibi sözlerle ifade edilen bir çok mefhumlar yakutçada Toyon kelimesinin muhtelif müştaklariyle ifade olunuyor. Şayanı dikkattir ki Toyon kelimesi Pekarski'nin verdiği malûmata göre, elendi ve bey manasında bütün Şimali şarki Asya ve şimali garbi Amerika kavimleri arasında kullanılıyormuş. Bize göre, Toyon kelimesi eski türkçe bir kelime olup, yakutlarda kullanıldığı gîbl tanrı ve kabile reisi (bey) manasını ifade etmiştir. Türkçe Buda metinlerinde rahip manasına kullanılması yeni devirlere aittir. Kâşgarlı Mahmut zamanında Todun ile Toyın, kelimelerinin hu kökten geldiği unutulmuş, ayrı ve mütsakil kelime sayılmışlardır. İhtimalki, Anadolu Alevilerinin ve bazı Türkmen oymaklarının kullandıkları mana ile Torun —halife kelimesini de Tozùn—Toyun, kelimesinin «r» li şekli olabilir (Tozun —Torun kelimeleriyle de mukayese ediniz).
    2) Makta: Yakut türkçesine arapçadan geçtiği zanuedilebilecek kelimelerden mühimleri maktamak (metetmek), mal (servet ve mülk), Tası (tazir, tedip) kelimeleridir. Halbuki, Pckarski lügatinden bunların da arapça ile katiyen münasebetleri olmadığı görülmektedir.
    Maktamak (metetmek) kelimesi Anadolu türkçesinden başka bütün türk lehçelerinde müşterektir. Yakutlarda bu kelimenin pek çok müştakları olduğu görülmektedir.
    Mahtabıl — teşekkür; mahlabıllak — metedilmiş; mahtai (v) — meth ve sena etmek, hürmet göstermek; maktayı — hayret etmek; Mahtal — minnet, meth; mahtagai — kaside, methiye; mahlan (v) — kendisini metetmek ve ilâh (II. 1539-1540). Bu kelime türklerle komşu olan ve eski zamanlardanberl türk kültürü tesiri altında bulunan moğol ve mançularda da aynı manada kullanıldığı gösterilmiştir (Mançu dilinde maktambı — metetmek; moğolcada magtagal — kaside, methiye; Büretçede maktaha (v)—metetmek).
    3) Mal: Mal kelimesi de bütün orta Asya Turani kavimlerinde müşterek bir kelimedir. Rus âlimlerinden E. D. Polivanov bu kelimenin Kora dilinde at manasında kullanıldığını yazıyor ve bazan mari şeklinde söylendiğine göre eski şeklinin de mar olduğuna hükmediyor. Moğolcada at manasmdaki morin, kalmukçadaki moren, rusçadaki merin, (iğdiş edilmiş at) kelimelerinin kökünü mal, mar olarak tesbit ediyor (Âli mekteplerde Şarkiyat öğrenen talebeler için lisaniyata methal, Leningrat 1928, S. 52).
    Yakutçada melasin — takdis, işret meclisi, ayan ve merasimle yapılan ziyafet (II. 1510) olduğuna göre mal kökünün pek eski devirlere ircaı lâzım gelir.
    4) Tasiri (III; 2600 - değnekle ceza verme, tazir, tedip). Bu kelimenin de arapça tazir kelimesiyle alakası olmadığı görülüyor. Bu kelime şamar vurmak manasmdakl Tasiy (v) dendir ki âltaycadâ Taymak moğoleadatası, Büreiçede Taşa aynı manadadır.
                                                                                  ---
    Malumdur ki eski türkçedeki biti (yazi, kitabet) kelimesi, türkoloğlara ve sinoloğlara göre, cince piel kelimesinin türkçeleştirilmiş şeklidir (Bang, index. 15). Pekarskiy lügatinde bu kelimenin daha eski manasını gösteren bir çok kelimeler vardır ki türkoloğların iddiasına karşı şüphelerimizi takviye etmektedir:
    Bitten (v), Bütten (v) — alâmet veyahut bir işarete malik, olmak; bir işarete bakarak anlamak ve bilmek.
    Bittab — alâmetlere ve işaretlere bakıp istikbali keşfetme istidadına malik insan; rüya yorucu.
    Biçik — ziynet, oyma (altayca: Yazı, kitap).
    Bit — istikbali keşfe yarıyan alâmet, nişan, işaret
    Büt — alâmet, işaret, kehânet.
    Görülüyor ki biti kelemesinin türkçe kökü daha eski ve yazınm daha keşîolunnıadığı bir devre aittir. Yazı ve kitabet ise Yakutçada suruk, yazmak suruy kelimelerile ifade olunur (Çuvaşçada Sur yazmak).
    Yakutçaya son yıllarda giren kelimelerin hepsi rusçadır. Bunlar yüzde 15 i buluyorlar.
    Yakut dili, yeni kelimeler yaratmakta başka türk lehçelerine nazaran fevkalâde büyük bir kudret gösterdiği görülmektedir. Meselâ Ayı (iyi, mukaddes, halketmc) kelimelerinden:
    Ayı Toyon — Mukaddes (arı) tanrı.
    Ayısıt — insanlara refah ve saadet temin eden ilâhların heyeti mecmuası ve çocuk hâmisi ilâbe.
    Ayılah — işe yarıyan mahlûk, allahla birleşen.
    Ayıs — muavenet, yardım.
    Ayaçcı — dünyanın halikı.
    Ayılamak — iyilik etmek.
    Ayılgı — fizyonomi. vicdan, karakter., gibi kelimeler üremiştir.
    Ruscadan aldığı kelimeleri bile Yakutçada bulunan bir kökle bağlaması da dikkate değer. Meselâ, rusca apteka (eczahane) kelimesini Emtieke diye Yakutlaştırmıştır ki em (ilâç, yardım> kelimesine bağlamıştır (Pek, S. 262).
    Pekarskiy lûgatmda Yahut mitolojisinde zikredilen binden fazla ruh ve ilâh atlan ve kültle ilişikli sözler vardır. Bu gibi kelemeler muhtelif eserlerden (eserinin mukaddimesinde ve III üncü cildin sonunda gösterilen biblioğrafyaya göre Pekarskiy yakutlara dair yazılan 118 kitaptan istifade etmiştir) ve müellifin bizzat topladığı halk rivayetlerinden misaller getirilmek suretiyle iyzah edilmiştir ki. Yakutlarda saklanan eski türk mitolojisini öğrenmek ve bu güne kadar öğrenilen kısmını kontrol etmek için kıymetli maddeler vermektedir. Seroşefskiy ve Troşimanskiy gibi âlimlerin Yakut diline ait yazdıkları eserlere dayanarak Avrupa'da ve oradan da naklen bizde eski türk diline ve mltolojisine ait klişe halinde tekrar edilen bütün malûmatın yeni baştan tetkikini Pekarskiy lügati türkolojinin yeni meselesi olarak meydana koymaktadır.
    Pekarskiy lügatide başka türk lehçelerile mukayeseyi de göz: önünde tuttuğu halde bu cihet istenildiği derecede mükemmel olamamıştır. Bu cihetin mükemmel olmamasından dolayıdır ki bazı kelimeler istifham damgasını taşıyorlar. Meselâ (arızalı, yokuşlu) manasında olan adın kelimesine 1,30 istifham konulmuştur. Çağatay onda ve kırgızcadaki adır kelimesile mukayese edilirse fikrimize göre, istifhama lüzum kalmazdı. Bu kelime ile bir kökten olduğu zannedilen adarıy ve adar (ı) kelimeleri de başka, türklerdekl adra ve adraymak kelimeleriyle mukayese edilebilirdi (Rad. I).
    Pekarskiy bazı öz Yakutça sözlerin Ruscadan alındığını zan: etmiştir. Bunlardan biri ebet sözüdür (S. 217). Bunun rusca Ved'deu bozulmuş olacağına zahip olmuştur. Halbuki bu kelime garp türkçesinde evet, divanı lûgatüttürkdeki met, kazan türkçesindeki bet süzlerinin Yakutçadaki şekli olduğu açık ve bellidir.
    Son günlerde aldığımız malûmata göre, Pekarskiy bu yılın yazında ölmüş ve menkûliğe kavuşmuştur. Göya bu zat Yakut lûgatı'ni bitirmek için yaşamış gibi onun ikmalini müteakip bu acuna veda etmiştir.
    Hayatını türk boylarından birinin tetkikine hasreden ihtiyar ve saygılı bilginini adı bütün türk ilim dünyası tarafından daima hürmetle anılacaktır. Onun yalnız eseri değil, bütün bayatı türk kültürü sabasında çalışan ve çalışmak istiyen gençlik için bir numune olmağa değer.
    Yirmi yaşında; menfada, Siberya'nm en soğuk mmtakasında yabancı bir millet ve bin bir sefalet içinde başladığı iş üzerinde sebat ve azimle yarım asır çalışan Pekarskiy hakikaten hepimiz için numune olabilir. Bizim bütün kusurlarımız, ırki zekâmızda değil, her sene bir mevzua, hücum ederek altı ay sonra diğer mevzua geçmemizde, bir sahada sebat göstermememizdedir. Büyük ve ölmez işler azim ve sebat mahsulüdür.
    Abdûlkadir İnan
    /Türkiyat Mecmuası. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü tarafından çıkarılır. 1926-1933. Cilt. III. İstanbul. 1935. S. 293-300./

                           V. ТРАНСПОРТ ЯКУТИИ ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
    962. В С-Петербургском Сибирском собрании. — СВ, 1911, № 9/10, стр. 68-77.
    Условия перевозки чая приаянскими тунгусами из порта Аян в с. Нелькан. (По докладу Э. К. Пекарского «Из жизни приаянских тунгусов»).
                                                        1. Водный транспорт
    1031. [Пекарский, Э. К.] Z. Ольско-Колымский путь. — СВ, 1908, № 47; 48, стр. 17-21.
    Организация водного сообщения с Комымским краем по проекту Нордштерна.
                               III. Алфавитный указатель авторов и личных имен,
                встречающихся в тексте библиографических описаний и аннотаций
    Пекарский, Э. К.: 962, 1031.
    /Грибановский Н. Н.  Библиография Якутии. Ч. II. Экономика. Вып. 2. Промышленность, транспорт, хозяйство, связи, торговля, кооперация, финансы. Москва-Ленинград. 1935. С. 47, 51, 212./
    ПЕКАРСКИЙ, Эдуард Карлович (1858-1934) — лингвист этнограф-якутовед. Учился в Харьковском Ветеринарном Институте. В 1881 за рев. работу в кружках землевольцев был сослан в Якут. обл., где пробыл до 1895. В ссылке занимался изучением быта и яз. якутов. Участвовал в Якутской (Сибиряковской), в Нелькано-Аянской экспедициях (1903) и др. Жил в Л., работал ученым хранителем в Ин-те Востоковедения Акад. Наук. В 1931 избран в почетные академики. Гл. труды: Словарь якутского языка, вв. 1-VIII, изд. Акад. Наук; Образцы народной литературы якутов, тт. I-III, 1907-1908, изд. Акад. Наук; Якутские тексты, собр. Н. Припузовым (перевод на польский яз.), «Востоковедный Ежегодник», т. I, Краков, 1916-18; Якутские пословицы и поговорки (перевод на польский яз.), там же, т. II, Львов; кроме того, большое количество статей в научных журналах («Этнографическое Обозрение», «Живая Старина», «Изв. Об-ва Археологии, Этнографии и Истории при Казанском Университете», «Каторга и Ссылка», «Сб. Музея Антропологии и Этнографии Акад. Наук» и др.).
    О нем: Poppe, N. Eduard Piekarski «Ungarische Jahrbücher» Band VII, Нeft 3-4; К.M.А. Революционер-ученый, «Сб. Тр. Исследовательского Об-ва «Саха-Кескеле», т. I, Якутск, 1917. Отзыв акад. В. В. Радлова о трудах Э. К. Пекарского, «Отчет Р. Г. Об-ва», СПб., 1911; Азадовский, М. К. Э. К. Пекарский (некролог), «Сов. Этнография», Л., 1934, 5.
    /Сибирская советская энциклопедия. T. IV. Новосибирск (Москва). 1937. Стб. 273./


    Проф. А. А. Сухов
                                                         ОБ ОДНОМ СЛОВАРЕ (1)
                 (Критический разбор «Словаря якутского языка» Э. К. Пекарского)
    Рецензируемый в настоящей статье словарь представляет плод труда пятидесяти лет его главного автора и очень многих лет работы его соавторов и многочисленных помощников. Одно только издание словаря (13 выпусков) заняло почти четверть века (с 1907 г. по 1930 г.). В результате на 3858 столбцах мы видим свыше 25 тысяч якутских слов с их разночтениями и богатый сравнительный материал из других турецких языков, а также из тунгусского, маньчжурского и, особенно, монгольского и бурятского. Последнее объясняется тем, что в корректуре и комментировании приняли участие академики К. Г. Залеман, B. В. Радлов, В. В. Бартольд, А. Н. Самойлович, т. е. наиболее крупные специалисты по туркологии, а затем такие знатоки монгольского и родственных ему языков, как В. Ф. Катанов, Б. Я. Владимиров и др. В числе главнейших сотрудников Э. К. Пекарского следует назвать его обоих соавторов — В. М. Ионова и Д. Д. Попова, многих бывших при царизме в Якутской ссылке, в первую очередь народовольца C. В. Ястремского, а также некоторых якутов, напр. С. А. Новгородова, специалиста-филолога.
    Словарь издан Академией наук, причем последние выпуски финансировались правительством Якутской АССР, чрезвычайно заинтересованным в опубликовании такого монументального сочинения. Академик С. Ольденбург, подпись которого (как непременного секретаря) фигурирует почти на всех выпусках, начиная с первого, написал к последнему тринадцатому выпуску небольшое предисловие. Там мы читаем: «Заканчивается большое научное дело, имеющее и широкое практическое применение, — Якутский народ получает прекрасный, вполне научно обработанный словарь... Немного народов Востока имеет еще такие словари. Задуманный и выполненный в значительной мере в обстановке политической ссылки старого времени, он служит ярким доказательством того, как много может сделать, при соответствующих знаниях, систематический труд и любовь к делу».
    Итак, мы имеем горячую рекомендацию Всесоюзной академии наук словарю, начатому под наблюдением и при участии еще императорской Академии наук. На последнем выпуске мы видим распоряжение о печатании, подписанное новым непременным секретарем, академиком советской эпохи В. Волгиным. И вот, при всем нашем уважении к трудолюбию и знаниям как самого Э. К. Пекарского, так и плеяды его помощников, при всем нашем пиэтете к отзывам Академии и академиков, мы, после подробного ознакомления с разбираемым многотомным трудом, должны со всей категоричностью заявить: наша Академия обязана была, по крайней мере в предисловии, отметить то чуждое советской науке, то враждебное революции и социализму, что мутным потоком залило многие страницы словаря.
    И без углубленного исследовательского подхода многое заставляет насторожиться сколько-нибудь вдумчивого критика. Прежде всего, кто один из соавторов Э. К. Пекарского? Протоиерей Д. Д. Попов. Да не просто протоиерей, а один из ревностнейших миссионеров, перу которого принадлежит несколько собраний проповедей (на якутском языке) и похвальное слово в честь «праведника, святого архиерея отца Иннокентия» («Кене кырдыксыт сибэтиэй архырыай (агха) Иннокентий ахтыта хайагхаллардах»). Он же перевел на якутский язык «Книгу премудрости Иисуса, сына Сирахова», вдохновившую позднейших составителей разных «домостроев». Такой матерый представитель православия и, разумеется, самодержавия и «народности» (читай — российского квасного патриотизма и черносотенного национализма) должен был оставить свою печать, отображение своего реакционного миросозерцания на всей работе. Чем пользовался Э. К. Пекарский в качестве источников и пособий? Предоставим слово ему (предисловие к 1-му выпуску):
    «Как человек, привыкший пользоваться книгами, я сверх заимствований из живой якутской речи старался запастись доступными для меня печатными источниками, именно: «Краткой грамматикой якутского языка» протоиерея (опять) Д. Хитрова и переводами святых книг на якутский язык».
     В то время как якуты не имели на своем языке ни одного печатного произведения, господа отцы духовные двинули на них целую лавину «произведений» религиозного содержания на языке.., о котором скажем ниже. Сперва Иркутск (1821 г.), а затем столица империи Санкт-Петербург (1814 г.) подарили якутам по катехизису, потом Москва отправила на далекую окраину, в 1858 г., переводы книги бытия, Евангелия, деяний апостольских, требника, «божественной литургии св. Иоанна Златоуста» и особенно «указание пути в царствие небесное». Такие книги в условиях сибирской действительности были в высшей степени «ценны» для коренного населения, вымиравшего от благодеяний царизма, церкви и капитализма! Не отставала от Москвы и Казань со своим «каноном» и «часами св. пасхи» на якутском языке (1883 г.) и прочими «духовными дарами» того же рода.
    Все только что перечисленные и ряд неперечисленных «источников» щедро использованы Э. К. Пекарским, несмотря на его собственное признание их, мягко выражаясь, «несостоятельности». Он сам пишет (в цитированном уже предисловии): «Ближайшее знакомство со сказочным и песенным языком заставило меня пожалеть о том времени, которое я употребил на штудирование переводов святых книг, переводчики которых старались передавать церковно-славянский текст слишком буквально, насилуя якутский язык невозможным образом. Например, выражение «возвел очи горе (вверх)» переведено через «харахтарын юсэ кетехте», что по-якутски означало бы: «взявши в руки глаза, он поднял их вверх»... Якуты этих переводов не понимают... Даже русский интеллигентный человек, хорошо понимающий по-якутски, не может понять якутский текст переводов, не имея под рукой русского или церковно-славянского текстов (таковы в особенности псалтырь и «деяния апостолов»).
    Совершенно правильно. Беда лишь в том, что Э. К. Пекарский не только не очистил своего словаря от такого филологического хлама, но засорил им целые страницы, представляющиеся в таких случаях настоящими выдержками из миссионерских и тому подобных писаний.
    В качестве одного из красноречивых примеров приведу (с некоторыми сокращениями) прелести, значащиеся на столбцах 3849-3850, отпечатанные в 1930 г., т. е. уже в начале великого «первого пятилетия»:
    Ытыкта — а) жертвовать, б) чтить, чествовать, почитать, величать, прославлять, поклоняться чему, святить и т. п.
    Ытыктыр — почитание, честь, вера.
      «Тангараны ы» — богопочтение.
      «Т. ытыктабыт» — угодник.
      «Тангараны ытыктабат» — нечестивый, безбожие.
      «Кристиэси ытыктыр джон» — христиане.
      «Олору ытыктама. юнгюмэ» — да непоклонишися им и да не послужиши им.
      «Ытыктан» — с благоговением.
      «Тангараны ытыктан олор» — жить по-христиански.
      «Ытыктанар» — поклоняемый, славимый; честь, вера.
      «Ытыктаннын атынг эньэнэ» — да святится имя твое.
      «Ытыктыначчы» —споклоняемый.
    Не правда ли, нечто вроде проповеди об «истине христианства», проповеди, пересыпанной выдержками из заповедей, «отче наш» и «верую», и имеющей специальное назначение в пору ликвидации эксплуататорских классов. Ведь последние не раз выставляли себя «овцами стада христова», преследуемыми «безбожной властью советской».
    Такую же «душистую» страницу мы находим в выпуске 8-м (столбцы 2197-2198), изданном уже на средства правительства Якутской АССР в 1926 г.
    «Сибэт» (русское «свят») — трижды произносится во время грома.
    «Сибэтиэй» — святой, святейший (о синоде), преподобный, угодник, святость, святыня, святилище.
    «Бэрт сибэтиэй» — пресвятой, пречистый.
    «Сибэтиэй  агалар» — святые отцы и т. д.
    Приведем еще один из многих образцов махровой поповщины, пышным цветом распустившейся в словаре (выпуск 9-й, 1927 г., столбцы 2404-2407).
    «Сюрэх» — крест.
    «Сюрэхтэ — крестить, крещать.
    «Огону сюрэхтэ» — принимать младенца из купели.
    «Сюрэхтэбит уола, кыса» — его крестник, крестница.
    «Тангараны уга сюрэхтир кюн» — крещение.
    «Сюрэхтэн» — креститься, крещаться.
    «Бисиги эн аккар сюрэхтэммиппыт» — мы крещены в твое имя.
    «Сюрэхтэммит (киси)» — крещенный, христианин. «Санга С» — новокрещенный.
    Однако едва ли не самым замечательным представляется столбец 2552 (выпуск 10-й, 1927 г.).
    «Тангара», — в) бог, божество, божеское естество, икона, образ.
    «Тангарата суох» — безбожный, безбожник.
    «Крэс тангара» — распятие.
    «Юс мерсюеннэх тангара» — троица.
    «Юрдюк тангара» — всевышнее существо.
    «Тангара аса» — дары святые.
    г) святой, священный. — «Т. у.» — святая вода;
    д) праздник. «Улахан Т.» — большой праздник (например рождество).
    «Т. кюн» — праздничный день, праздник, воскресенье.
    «Чичах тангарата» — благовещение.
    «Ынах тангарата» — коровий праздник 11(24) февраля.
    «Буластар» — Власий праздник.
    «Тангарала» — а) боготворить, б) почить, скончаться (о царе).
    «Тангаралабыт» — усопший.
    Здесь проводится господами поповскими филологами идея о сопричислении всякого умершего царя к богам, что и означает буквально слово «Тангарала».
    «Тангаралах» — божественный (о причащении).
    «Юнгэр Т.», «юнгэр суттах киси» — человек, имеющий божество, которому молится, и судилище, в котором судится, т. е. человек общественный и нравственный, не дикарь и т. д.
    Итак, комментатор хочет внушить нам, будто люди без религии — дикари. Поповщина распоясалась вовсю, прикрывшись мантией учености.
    Нам думается, что тезис об огромном влиянии миссионерской фразеологии на словарь доказан полностью, даже без приведения дополнительных цитат, а в этой фразеологии выражается и определенная идеология, интегральными частями которой являются, кроме православия и отстаивания всеми силами самодержавия и черносотенного национализма, также низведение женщины на уровень рабы и ненависть к трудящимся и к их партии. Факты — упрямая вещь, и мы снова перейдем к фактам. Начнем с дальнейших примеров прославления в словаре царского достоинства, царских учреждений и царских порядков.
    Выпуск 7-й (1925 г., столбцы 2094-2095) дарит нас между прочим такими перлами:
    «Сар» — царь, император.
    «Саръ Кестекюн» — царь Константин, день 21 мая (старый стиль).
    «Сара» — а) обниматься светом, зарей, проясняться, светать:
    б) испустить дух, «почить в бозе».
    «Омук ырахтакыта сарабыт» — иностранный император преставился.
    Почему выбран «царь Константин», ясно, если вспомнить, что именно этот римский кесарь сделал христианство господствующей религией. Еще раз перед нами идея апофеоза, т. е. обращения умирающих монархов в богов. Отмечаем попутно любопытную черточку: в цитате говорится не об российском, а об иностранном императоре. Словечко «иностранный» выглядит, как умышленно вставленное... на всякий случай.
    Выпуск 13-й (столбец 3814, 1930 г.):
    «Ырахтагхы» — далекий, государь, император, король и т. д.
    «Юрюнг Ы.» — белый или русский царь.
    «Юрюнг кюн Ы.» — белый солнце-государь.
    «Ы. гиэнэ» — принадлежащий государю, казенный (это оказывается тождественным для составителей словаря в 1930 г.
    Идея «белого царя», наиболее реакционная и наиболее увязанная с российским империализмом и его захватами на востоке, подается нам в самой беззастенчивой форме. Хорошо «освещал» «белый солнце-государь» все земли, ему подвластные, в том числе злополучную Якутию, своими «благодетельными лучами». Только коммунистическая партия и советская власть избавили Якутию от этого мертвящего гнета, а нам «объективные собиратели» слов и словесных сочетаний продолжают подносить выдуманную агентами российского царизма сказку.
    Выпуск 10-й (1927 г., столбцы 2706-2707):
    «Тойон» — а) господин, владыка, правитель, чиновник, администратор, князь, князей, старшина, начальник, военачальник, предводитель, вождь; царь, господь, владыка (небесный); барин, боярин, вельможа, хозяин (чего), старший (в доме, семье), муж (по отношению к жене).
    «Улахан тойон» — начальник губернии, губернатор, князь;
    «Хан Т.» — сановник.
    «Агабыт тойоно» — архиерей...
    д) начальство, «Тойоно суох» — безначалие (буквальный перевод — «без царя» или «без губернатора»).
    «Салайан тойоннур» — правительствующий (синод).
    Муж — хозяин и владыка жены.
    К женщине вообще словарь до невероятности груб. Некоторые выражения с трудом поддаются цитированию. Наиболее невинной является пословица: «Джахтар киси саната асынагар кылгас» — «У женщины ум короче волос». Эту удивительную «мудрость» составители словаря нашли уместным привести несколько раз (столбцы 164, 1386, 2067). Дальше прямо как будто из какой-нибудь проповеди выхвачено: «Джахтар хараха инин буоругар туолар» — «Око женщины насыщается в могильной земле» (столбец 2819). Очевидно пресловутая женская жадность требует с точки зрения ее мужа-хозяина соответствующих мер, и вот мы встречаемся еще с одним изумительным изречением (столбец 2600, 1927 г.): «Джахтар тасырын таптыр» — «Женщина любит потасовку, т. е. (объясняет словарь) становится лучше, если ее «проучивать». Пусть нам кто-нибудь попробует указать, что словарь сделался научнее от таких образцов языка. По нашему мнению, можно было бы для иллюстрации различных смысловых оттенков подобрать другие примеры, где бы не прославлялась кулачная расправа хозяина дома с женой и детьми. Однако, все это цветочки, а вот и ягодки.
    «Сирэгхэс» — в) оскорбительное слово по отношению к женскому полу — разорванная, изношенная, не сохранившая девственности, женщина нехорошего поведения. б...ь» (в словаре пишется полностью— А. С.);
    «С. уола» — сукин сын.
    Столбец 2401 (тот же выпуск):
    «Сюптюр» — а) слизь влагалища и т. п.; б) вкус и запах мочи;
    в) чрезвычайно бранное слово — «вонючка, вонючая распутница, мерзавка, шлюха, «б...ь» и т. д.
    «С. уола» — бастрюк, пригульный, небрачнорожденный.
    Мы не будем приводить других не менее цветистых образчиков, хорошо показывающих, чего искали о женщине и о браке в сокровищнице якутского языка некоторые его «исследователи», в то время как, конечно, была возможность найти совершенно противоположные мысли не только в советской якутской печати и в выступлениях советских ораторов, но и в дореволюционных пословицах самих якутских женщин, закабаленных тогда тираном-мужем при наущении русского попа и якутского шамана.
    На детей, которые родились вне «священного брака», «благословенного» попом, раскаленная, грязная фантазия ханжей, наложивших свою лапу на текст словаря, сумела тоже вылить не одно ведро помоев. Пусть судят читатели. В том же 9-м выпуске в столбце 2396 значится:
    Сюöк» — а) шерсть на конце бычьего «рenis’а:» б) выб-док, выб-дыш, незаконнорожденное дитя, незаконный ребенок и пр.
    Нам думается, что позиция переводчиков с якутского на русский язык совершенно ясна. Это именно они — авторы беспардонной брани, не говоря уже о терминах вроде «незаконный ребенок» и т. п.
    Та же самая черносотенная линия выдерживается словарем и в национальном вопросе. Притом здесь звериный великодержавный российский шовинизм дополнительно сочетается с якутским национализмом.
    Нас не удивляет, что еврей именуется в 3-м выпуске словаря, отпечатанном в 1912 г. жидом (столбец 833); «джит» по русски — жид «ыжыт», «ысыт», «ісіт».
    Императорская Академия наук, выполняя заказы царизма, приобщалась таким образом к черносотенной клике, возглавлявшейся союзом «Русского народа», «Михаила Архангела» и «Белого знамени». Не изумимся мы и тому, что та же коллекция «сочных» словечек повторена в 4-м выпуске (столбец 972) в 1916 г. в разгар мировой войны, когда, взбешенная неудачами на фронте, реакция пыталась свалить всю вину на «инородца» и повела усиленную кампанию против евреев, немецких колонистов, кавказцев и т. д. Однако простительно наше недоумение, когда мы читаем в 7-м выпуске, опубликованном в 1925 г. (столбец 1834) следующее:
    «омук» — принадлежащий к народу идя племени, люди вообще, народ, племя, род.
    «Джеребей омук» — «джид» (исит, ысыт) «омук» — евреи, еврейская нация...
    «Хохуол омук» — хохлы, малороссы.
    Таким образом через 7 лет после Великого Октября составители и редактора словаря позволили себе глумиться и над евреями и над украинцами. Подчеркнем, что 7-й выпуск издавался уже на средства правительства Якутской АССР.
    Прошло еще 5 лет, и в заключительном 13-м выпуске в 1930 г. снова появились и «хохол (хохуол, столбец 3540) и «жид» (столбец 3838: «ысыт», «ыжыт» по русски — жид) и вдобавок «чухна», чтобы не оставить без оскорбительной клички также финнов (ст. 3682).
    Настойчивость, показывающая, что мы имеем дело с системой, а не со случайностью. К той же системе относится, как увидим ниже, и довольно искусно проводимое помещение в непосредственном соседстве слов, обозначающих явления и понятия, «не нравящиеся» реакционерам, со словами и фразами бранного содержания.
    В столбце 2236 (1926 г.) мы читаем подряд:
    «Абасы сірэ» — район, занимаемый демонами.
    «Джит омук сиригэр» — в земле иудеев, в Иудее.
    Попадается слово «сыган» — цыган (столбец 2432). Казалось бы можно было или ограничиться таким простым переводом или остановиться на численности и быте цыган в Якутии. Не тут-то было. Комментаторы на сей случай приводят пояснительную цитату из дореволюционной газеты «Якутский Край»: «На такое ужасное дело решились: один пришедший с каторги русский и два цыгана». Доходит текст до татарина, и снова выходка в том же роде:
    «Татар» — татарин.
    Татар эппиэтигэр дылы» (столбец 2603) — умеет держать ответ, как татарин перед судом. «Здесь имеются в виду те татары, — услужливо поясняет словарь, — которые, пробыв в качестве сосланных на поселение уголовных преступников, занимались воровством и конокрадством».
    Не миновали такого же подхода к себе и якуты. Из 13-го выпуска (столбец 3582) мы узнаем глагол «чармаи» — «неестественно тянуться в высоту, стремиться к блеску без средств к этому»; «ситеэн хотон чар майан эрдэхэ» значит: «он начал стремиться к блеску», например (комментарии словаря), «желает иметь русский дом и вообще жить опрятно». Якут выставляется таким образом «грязным дикарем», по сравнению с которым сибирский русский крестьянин живет будто бы до изумительности чисто.
    Приходим к проявлениям якутского шовинизма. Наибольшее презрение со стороны последнего досталось тунгусам, т. е. непосредственным соседям якутов. «Омук-туйар бара дуо» — спрашивает герой одной песни (столбец 1835). — «Разве может быть такая судьба, чтобы обламутеть» (т. е. стать тунгусом. — А. С.). Столбцы словаря так и пестрят словами, «служащими для обрисовки походки тунгусов, их неуклюжести в поступках и действиях» (цитирую ст. 2286); так термин «саджагхар» (столбец 2023) должен обозначать, как идет тунгус — «с опущенным задом и подогнутыми ногами». Приводится и ряд бранных кличек для тунгусов, например, сугун сах — «голубиный кал» (столбец 2134).
    По отношению к русским не очень лестно звучит глагол «тонг нуй» (ст. 2730) — «делаться неумелым («мерзлым»), как все русское». Между прочим точный перевод был бы: «делаться мерзлым, малоподвижным», но переводчик-националист перестарался и добавил то, что ему понравилось. Вряд ли заслуживают сохранения в якутском языке слова «луча», «лучча» и т. п. (ст. 1482), которыми подобно «нуча», «нучча», обозначали русских, при этом не якуты, а тунгусы и маньчжуры.
    Известный исследователь якутского языка Бетлинг видел тут искажение слова «русский». Однако по-тунгуски оно значит «чучело», «пугало», «урод». Маньчжуры назвали русских при первых сношениях с ними на Амуре в XVII столетии именем «лоча» —демон, преследующий людей. Обо всем этом словарь нам подробно рассказывает, но не объясняет, почему именно тунгусы, маньчжуры и множество других народов видели тогда в русских демонов, чудовищ и т. п. Между тем ясно, что грабители-казаки (вроде Хабарова, Пояркова и др.), царские воеводы, стаи миссионеров, легион купцов-добытчиков и прочие охотники до легкой деньги, как саранча обсевшие сибирские и приамурские просторы, могли показаться местному населению настоящими «исчадиями ада». Последовавшие века царского режима ни коим образом не способствовали изменению этого представления. Вымирание большинства коренных племен при царизме и капитализме слишком общеизвестно, чтобы о нем говорить подробно.
    Октябрьская социалистическая революция радикально изменила положение дел, создав все условия для материального и культурного развития трудящихся масс всех народов СССР, в том числе Сибири, Якутии и Дальнего Востока. Против Октября поднялись не только силы внутренней контрреволюции, но и объединенные империалистические державы, составлявшие Антанту. Японский империализм, опираясь на свою белогвардейскую агентуру, удерживался в Приморье до половины 1922 г., а в северной части Сахалина — даже до половины 1925 г. Нити от японского штаба протягивались и в Якутию к тойонам и баям, которые оказывали бешеное сопротивление социалистической революции, лишавшей их возможности грабить своих соплеменников в доле с завоевателями. И вот выше приведенный комментарий к слову «луча» печатается именно в такой момент — в 1923 г. (выпуск 6-й). Социалистическая Россия под руководством Ленина и ленинской партии принесла освобождение от всяческой эксплуатации миллионам до того закабаленным массам, а чей-то тойонско-байский голос повторяет старую кличку, сделавшуюся в новых условиях контрреволюционной клеветой. В столбце 2260 (выпуск 8-й, 1926 г.) мы находим уже знакомый нам прием:
    «Согхуру» — юг, полдень;
    «С. дайды» — южная страна, Россия;
    «С. богхо» — сильнейший южный абасы (чорт. — А. С.)
    Итак «на юге», в России властвует «абасы». Российские черносотенцы и римский папа не раз объявляли большевизм дьявольским навождением.
    Октябрь оказался непосильным противником для тойона, бая и шамана. «Нуччаттан куттанар юйэ кэллэ» — «Настало время, когда приходится бояться русских», — читаем мы в 11-м выпуске (1928 г., столбец 3109); там же нам объявляют, что «настал день погибели трижды красивейших, нежнейших и благородных этой страны от рук всяких хищников-удальцов».
    Неважно, из каких источников взяты эти фразы; принципиальное значение имеет, когда они (без каких бы то ни было оговорок) и в какой социальной обстановке напечатаны. В 1928 г. они имели и теперь продолжают иметь определенный характер сожаления об ушедших «золотых деньках» бывших якутских верхов, которым пришлось и приходится бояться «русских», т. е. представителей советской власти всех национальностей.
    Катастрофу своего класса очередные эксплуататоры всегда были склонны отождествлять с гибелью культуры и даже народа или человечества. Мы знаем, какие иеремиады по поводу неминуемой гибели цивилизации (читай — капитализма) вышли из-под пера разных идеологов буржуазии типа Шпенглера. Аналогичные мысли в аналогичных условиях развиваются и якутскими Шпенглерами. В 1927 г. (выпуск 10-й, столбец 2744) вышло с типографского станка такое утверждение: «саха джон»... сир бор юрдюттэн ёлён баранан тохтон торуллан бараныар диэри... — «якутский народ, уменьшаясь в численности вследствие смертности и выхода из счета до исчезновения с поверхности земли» (фраза не окончена.— А. С.).
    Снова ничего не сказано, о какой эпохе идет речь, но читателю внушается, будто вымирание якутов происходит именно теперь, при советской власти. Эта чудовищная реакционная ложь резко противоречит фактам всестороннего роста якутского народа при советской власти, роста численного, материального и культурного, но она нужна определенным кругам для того, чтобы одеть защитников тойонско-байских привилегий в мантии национальных героев-борцов за свою будто бы гибнущую нацию.
    К слову сказать, якутские трудящиеся массы в словаре голоса не получили. Чаще всего о них говорят бай, тойон и их идеологи. Ведь и знаменитые якутские былины «олонхо» представляют по существу рыцарский эпос, воспевая подвиги героев-полубогов, предполагаемых предков якутской знати.
    Прежде чем перейти к высказываниям словаря об якутской бедноте, отметим сочувствие его к «белым» союзникам из бывшей российской верхушки.
    Выпуск 8-й (1926 г.), ст. 2271:
    «Сололох» — состоящий на службе.
    «С. тойон» — чиновный господин, чиновник, вельможа...
    «Юрдюк с.» — высокопоставленный, сановитый, превосходительный.
    «Юрюнг с. киси» — человек с белым (благородным) назначением, с чистым именем, со славным саном.
    Снова скажем: определенный подбор не столько якутских слов, сколько довольно произвольно приданных им русских значений, должен вызывать в читателе определенные чувства и симпатии.
    Как же имущие якуты, все эти тойоны, князцы, баи, шаманы, а вместе с ними и российские эксплуататорские слои, относятся к якутской бедноте? Вот описываются такие «итимджи» или «кумалан», — бедняки, жившие за счет рода. Это были или разорившиеся хозяева или нетрудоспособные дети и старики, получавшие не милостыню («умнä»), а помощь («кёмё»). Сородичи их кормили и одевали за исполнение мелких поручений. Они жили обыкновенно у какого-нибудь богача (столбец 983). Господин протоиерей Дмитриан Попов, соавтор Э. К. Пекарского, спокойно квалифицирует таких несчастливцев, которыми помыкали богачи, как «дармоедов» (столбец 1213). Этот поп, типичный мирской захребетник, осмелился назвать дармоедами когда-то наиболее горемычную часть якутского улуса.
    Как трудовая масса сама относилась к своим богачам, можно судить лишь по немногим случайно проникшим в словарь фразам.
    Выпуск 8-й (1926 г.), столбец 2292:
    «Сот» — тереть...
    «Соххор харагхын утун суппут, дохолонг сюсюёгхюн утун суппут» — «он у кривого отнял слезу глаза, у хромого — сок суставов» (про тойонов). Записано конечно не попом, а народовольцем С. Я. Ястремским.
    Тойоны имели вокруг себя слуг и приживальщиков, бывших у них на побегушках. Частенько батрачил на него «олорчох-уол» — «бедняк, приходивший работать из-за еды» (столбец 1822). Нередко богач платил за неимущего соседа налоги и тот попадал к нему в кабалу.
    Выпуск 10-й (1927 г.), ст. 2721:
    «Толур» — выкуп, взнос податей богачей за бедного, который за это подряжается под сено, масло и пр.; защита, заслуга.
    Так благожелательно расценивает словарь кабальную сделку. Без всякой оценки остается другой вид эксплуатации байством бедноты, тоже ранее сильно распространенный. Бедняк, не имевший своего скота, получал от богача несколько голов и заботился о них и об их приплоде за право пользования всем удоем или частью его. (Это называлось «сюёсюню ит», столбец 977). Для этого ему приходилось хлопотать у общества о покосе. Тойон, в своих же интересах, помогал своему дешевому пастуху получить покос, и снова его «добродетель» вознаграждалась: «джахтар эрэйэ былга барар, эрэ дойду ылбытын исин» — «труд женщины идет в придачу за то, что муж ее (от общества) получал покос (т. е. она должна работать бесплатно в пользу того, кто этому содействовал)» (столбец 607).
    И приходилось идти на такую неволю, потому, что бедняк знал: «джылы туорур асым суох» — «у меня нет съестных припасов, чтобы прожить год» (столбец 1588). Пробовал иногда бедняк смягчить как-нибудь сердце того или другого богача, напоминал ему о разных родственных связях, но встречал только насмешку: «джадангы-урумсах» — «бедняк любит обнаруживать родственность» (столбец 3072).
    Когда байство лишилось таких источников сытого и беззаботного существования, оно конечно сочло себя ограбленным. Встречаемся мы в словаре с отражением и этого настроения.
    Выпуск 13-й (1930 г.), ст. 3642.
    «Чонткуй» а) опустеть, вовсе обокранным бывать; «Мас чонткуйан — халбыта» — (о богатом когда-то человеке) совершенно обеднеть, остаться без крова; б) скучать.
    «Заскучал» бай. Теперь ему не приходится смеяться над уставившимся на него раболепным приживальщиком, будто он «чолбонго чолойбут» — «на утреннюю звезду загляделся» (столбец 3637). Злоба гложет бая и он резко говорить про соседа, обратившегося к нему по ошибке со словом «табарыс» (товарищ): мин киниэхэ табарыса суох кисибин, тэнгэ суох кисибин» — «я ему не товарищ, не ровня» (столбец 2511).
    Еще бы, раньше соберутся бывало баи и начинают вести счет своих родственных степеней и убеждаются лишний раз, что они «родня людей родовитых» («уджуор джон урдустара», столбец 3067). Ничего не стоит перед ними «ама джон» — простой народ. Если жена простого безродного человека («ама киси») рожала, то про нее говорили презрительно «асайда» — производить на свет «отродье», а не «теруе», как выражались в таком случае о супруге знатного якута (столбец 170). Для ребенка же бедняка у «благородных» не было имени ласковее, как «багхаджы асайа» («хамово отродье»); там же или «абасы асайа» («чертово отродье»).
    После всего сказанного понятно, что в словаре, имеющем известные нам уже установки по отношению к религии, монархии, к вопросам женскому, национальному и прочим, всему советскому посчастливиться не могло. Вот, например, слово «сэбиэскэй» — советский. Взглянем, в каком окружении оно помешается (выпуск 8-й, 1926 г., столбец 2143):
    «Сэбиэскэй» (русск.) — советский (власть, республика). «Себиэт (русск.) — «сабыат» — совет; «сэбиэттэр» — советы (наслежные, улусные).
    «Сэбиэтиньик» — советник: «С. Тойоттор» — советники (областного управления) («Якутский край», 1907 г.).
    «Сэбикинэй — болтать языком, молоть, пустословить (о быстроговорящем и легкомысленном юноше.
    В то время как автора необычайно щедры на разъяснения любой мельчайшей детали шаманских церемоний, здесь они, когда речь пошла о советах, будто в рот воды набрали. Из следования одного комментируемого слова за другим можно даже заключить о тождестве члена совета нынешнего с царским советником областного управления. К этой путанице, отнюдь не только филологической, добавляется «словечко», которое не раз говорилось и шепталось старорежимными старцами о «новых временах», когда правят-де везде «молодые пустословы».
    Еще показательнее другой пример (тот же выпуск):
    «Сэсиэлискэй ереспюблюкэ» — Социалистическая республика.
    «Сет» — неблагополучие, невзгода, худое последствие, грех;
    «Сэт-кэнчиэ» — наказание, кара, строгое наказание.
    «Сэт-сэлэн» — неизбежное наказание, необходимая расплата.
    «Сэтинг-сэленинг сиппит (туол бут)» — твоя тяжелая расплата назрела, чаша терпения по отношению к тебе (много грешившему против народных поверий) переполнилась.
    Как видим, никаких пояснений к термину «Социалистическая республика» не дано. Зато непосредственно следующее слово снабжено такими комментирующими его выражениями, что получается нечто вроде антисоветского воззвания. Притом в самих якутских образцах нет ни «чаши терпения, которая переполнилась», ни тем более «грехов против народных поверий». Это добавлено кем-то из работников словаря «от себя», вероятно для большей выразительности и без того прозрачной мысли.
    После этого нас не удивит, когда после перечисления советских народных комиссариатов следует словечко «сут-сат» — стыд, стыд и срам, стыд и поругание (столбец 2373); когда термин «пролетарий» передается «юлэсит», что означает между прочим «раб» и «слуга» (ст. 3116), когда ленинизм («Лиэнин ÿёрэгхэ»), переводится так, что это равносильно «катехизису Ленина» (столбец 3151). Если последние два примера взяты из новейшей якутской литературы советской эпохи, то нельзя будет признать такую терминологию удачной. Термины «хомсомуол» («комсомол»), «хомуньус» («коммунист») И другие, идут без комментариев.
    В предисловии к словарю Э. К. Пекарский пишет, что он «исходил из того простого предположения, что в языке народа всего полнее отражается его душа». Он думал: «чем больше будет собрано якутских слов, тем точнее будет объяснено каждое из них, тем более ценный материал будет дан другим исследователям для понимания «души якутского народа».
    Прежде всего «душа народа» — понятие идеалистическое и ведущее нас прямо к современным нам расовым теориям германского фашизма. Допустим, однако, что Э. К. Пекарский подразумевал под «душой» не мистическую духовную сущность, а общее миросозерцание народа, его идеологию в широком смысле. В таком случае его предприятие было заранее обречено на неуспех, так как в классовом обществе никакой общенародной идеологии быть не может, выдается же за таковую всегда миросозерцание правящей верхушки, захватывающей в свои руки также моральное и духовное воспитание масс. Только диктатура пролетариата поведет нас к бесклассовому обществу и общенародной идеологии.
    Действительно, если говорить о «душе якутского народа», то чью «душу» отразил словарь? Конечно эксплуататорскую «душу» байско-тойонских кругов. Но дело вышло еще хуже: российский поп-черносотенец вопит в словаре голосом, почти заглушающим все другие голоса. Почему же в словаре получили преобладание именно эти фразеологические и вместе с тем идеологические элементы? Ответ на это должен найтись в классовой природе кадров, работавших над словарем, в их слабом сопротивлении реакции или в симпатиях их к ней. Всякая научная работа имеет свой классовый характер, свое классовое лицо. Со страниц разбираемого нами коллективного полувекового труда смотрит целая вереница врагов Октября. И этого не заметили ни Академия наук СССР, ни ее непременные секретари, ни Якутское советское правительство, ни якутские коммунисты. А ведь этот словарь становится одной из основ для социалистического строительства на культурном фронте у одного из самых талантливых народов турецкой семьи. Нельзя смотреть только на обложки фундаментальных изданий по филологии (и по всякой другой отрасли знания) или самое большее пробегать наскоро глазами предисловия к ним, а затеи ставить свою подпись и печать. От ответственных по их положению людей советская общественность требует и сознания этой ответственности и ответственного отношения к делу. Иначе своим легкомыслием они помогут классовому врагу пролетариата в его подрывной работе.
    Идеологическая критика словаря есть одновременно и его филологическая критика, потому что из классового отношения к действительности зависят подбор и истолкование словесного материала. К сказанному выше добавим еще несколько замечаний. И без того поповский характер некоторых столбцов еще более подчеркивается дичайшим славянизмом; «добре страдальчествовать» (столбец 3203) «сделалось брение из плюновения» (ст. 2361), «гонание» (столбец 2516) (вместо «загадка»), «ту славу да улучу» (столбец 2686) и т. д. Затем без конца говорится о шаманах и шаманизме, причем дело доходит до курьезов. Посмотрим например на столбец 2409: «сюргюр» — почти такая же вещь, что и «джалбыр» (кнут), употребляемый белыми шаманками при воскрешении мертвых. Словарь спокойнее спокойного констатирует наличность столь изумительной специальности и переходит... к очередным словам.
    Из других дефектов менее серьезного порядка мы укажем:
    а) на некоторую бедность турецких параллелей в первых выпусках;
    б) на почти полное отсутствие китайских параллелей.
    Между тем последние иногда прямо необходимы. Возьмем, например:
    1. «Джон» — народ, люди. Здесь дается для сравнения бурятское «зонг» и монгольское «чон», но пропущены хакасское «чен» и китайское «жен».
    2. «Джиэ» — дом. Нет параллелей, кроме весьма отдаленной тунгусской, а между тем напрашивается китайское «чиа».
    3. «Сэниэ» — сила, монгольское «чинэгэ», бурятское «шинэ». Чем хуже китайское «чин»?
    4. «Сиэ» — есть; даны маньчжурские «чжэ» и турецкие параллели («йэ», «чи»); китайское «чи» не дано.
    Эти примеры можно было бы умножить. Вывод: кроме тюркологов монголоведов в будущем словаре должны принять участие и китаеведы.
    Кончая свой разбор словаря Э. К. Пекарского, мы выражаем желание увидеть новый словарь, построенный на твердых марксистско-ленинских принципах, наш словарь, советский словарь. А якутский язык заслуживает особого внимания ввиду своего редкого богатства. По своему грамматическому совершенству он занимает едва ли не первое место среди турецких языков, особенно по глагольным формам. Это богатство во всем своем объеме должно послужить построению якутской культуры, национальной по форме, интернациональной, социалистической по содержанию.
    ********
    1. В план работы Института входит переиздание «Словаря якутского языка» Э. К. Пекарского. Поэтому Институт считает необходимым подвергнуть словарь критическому разбору. Статья профессора А. А. Сухова печатается с целью вызвать отклик и указания со стороны всех заинтересованных в переиздании словаря о внесении необходимых исправлений и уточнений.
    /Сборник трудов научно-исследовательского института языка и культуры при СНК ЯАССР. Вып. 1. Якутск. 1937. С. 157-167./

                                                     В Отделении литературы  и языка
    25-26 марта состоялось собрание Отделения литературы и языка. С докладом на тему «Метафора в системе художественного мышления» на собрании выступил старший научный сотрудник Института литературы АН СССР Б. С. Мейлах...

                                                                                  * * *
    Специальное заседание отделения было посвящено якутскому языку, его положению среди других родственных ему структурно языков, истории и задачам его изучения. Заседание было организовано в связи с происходившей в Москве научной конференцией по изучению производительных сил Якутии, созванной Академией Наук СССР совместно с Госпланом СССР и СНК Якутской автономной республики.
    Интересный доклад — Якутский язык и его отношение к другим тюркским языкам — прочел на этом заседании чл.-корр. АН СССР С Е. Малов.
    — Якутский язык, в силу различных исторических и географических условий, — отмечает докладчик, — занимает в ряду других тюркских языков особое положение. Некоторые ученые затруднялись даже относить его к тюркским языкам. Действительно, все тюркские языки довольно схожи между собой; исключение в этом отношении как раз представляют на Востоке якутский, а на Западе чувашский языки. В имеющихся классификациях тюркских языков якутскому языку как-то не находится строго определенного места.
    Акад. В. В. Радлов считал (1908) якутский язык, сравнительно с другими тюркскими языками, новым языком. По мнению В. В. Радлова, этот язык первоначально даже не был тюркским в только с течением времени стал таковым, и было бы ошибочным поэтому, по Радлову, считать якутский язык одним из древних тюркских языков.
    По классификации тюркских языков 1922 г. [* Петроградский институт живых восточных языков, № 4, Петроград, 1922, стр. 8-9.], якутскому языку отведено мало соответствующее его структуре место в северо-восточной группе, наряду с древним языком рунических (орхоно-енисейских) и уйгурских письменных памятников.
    Причина этой противоположности взглядов на якутский язык кроется, главным образом, в невыясненности того, что считать древним и новым в тюркских языках.
    Сам докладчик утверждает, что в истории тюркских языков можно заметить тенденцию «озвончения» в «спереднения» звуков. Наличность в известных позициях глухих звуков и звуков заднего ряда, наряду с некоторыми другими признаками, характеризует древние тюркские языки.
    Якутский язык по всей своей конституции (глухие звуки, долгота и пр.) является языком дописьменным, одним из тюркских языков, сложившимся еще до VII-VIII вв. В якутском языке можно находить (так же как в чувашском языке и в языке желтых уйгуров) больше древних языковых фактов, чем в других тюркских языках, фактов полуторатысячелетней давности — именно в этом смысле его и следует считать одним из самых древних тюркских языков.
    После доклада чл.-корр. АН СССР С. Е. Малова выступили С. А. Токарев, Г. Д. Санжеев и председательствовавший на собрании акад. И. И. Мещанинов.
    С. А. Токарев указал, что, по его мнению, докладчику не удалось опровергнуть концепцию акад. В. В. Радлова, касающуюся якутского языка.
    Выступавшие поставили вопрос о необходимости более детального изучения истории якутского языка, его состава, тюрко-язычных и нетюрко-язычных основ, диалектов.
    Затем доклад на тему «Изучение якутского языка в прошлом и ближайшие задачи на будущее» сделала старший научный сотрудник Института языка и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР Е. И. Убрятова. Изучение якутского языка, — заявил докладчик, — начатое с первых же дней колонизации страны, имело первоначально узко практический характер. Многочисленные переводчики (толмачи), правительственные чиновники, казаки, купцы и миссионеры должны были изучать якутский язык для освоения богатейшей страны. Особенно большой материал оставили после себя миссионеры, которые имели рукописные словари, переводили церковные книги, писали проповеди, составляли практические руководства по якутскому языку.
    Значительный материал, послуживший позднее источником для исследований по якутскому языку, дали иностранные и русские путешественники, которым принадлежат первые публикации в этой области (Витзен, Страленберг, Сауэр, Сарычев, Эрман, Щукин, Огородников, Миддендорф и др.).
    Первым научным описанием явилась монография О. Н. Бетлингка «Über die Sprache der Jakuten» (1851), заключающая в себе тонкие наблюдения по фонетике, морфологии и синтаксису, снабженная текстами с переводами и словарем, дающая богатейший сравнительный материал по турецким и монгольскому языкам. Труд этот явился большим событием в языкознании в свое время и послужил основой всех дальнейших исследований якутского языка (С. В. Ястремский, Н. Н. Поппе). Много сделали для изучения якутского языка политические ссыльные, число которых в Якутии с ростом революционного движения в России особенно увеличилось во второй половине XIX в. Они собирали фольклорные материалы (декабрист Марлинский, народник И. А. Худяков), материалы для словаря (Э. К. Пекарский, В. М. Ионов), составляли грамматику, популяризируя идеи акад. Бетлингка (С. В. Ястремский). Известная Якутская экспедиция, организованная на средства И. М. Сибирякова (1894-1896), была осуществлена} почти исключительно политическими ссыльными.
    Из трудов Сибиряковской экспедиции, чрезвычайно плодотворной и богатой по материалам вообще, особенно выделяется «Словарь якутского языка»  Э. К. Пекарского. Собиравшийся в течение почти 50 лет, при участии многих лиц, хорошо знающих язык как якутов, так и не-якутов, он не имеет себе равных в тюркологии и широко используется тюркологами всего мира.
    Участие в обработке лингвистических материалов Сибиряковской экспедиции в Академии Наук послужило поводом к созданию работы В. В. Радлова «Die jakutische Sprache in ihrem Verhältnisse zu den Türksprachen» (1908), в которой для доказательства нетурецкого происхождения якутского народа пересмотрены фонетика и морфология его языка.
    После Октябрьской революции, в связи с созданием национальной письменности и литературного языка, изучение якутского языка переносится в ЯАССР, где выдвигаются талантливые языковеды-якуты: С. А. Новгородов, А. А. Кюндэ, Е. А. Кулаковский. Но буржуазные националисты, руководившие языковым строительством в ЯАССР, быстро свели на-нет научно-исследовательскую работу по языку и ничего не делали для подготовки научных кадров в республике.
    В последние годы несколько оживилась научно-исследовательская работа по якутскому языку как в самой республике, где новый состав Института языка и культуры, продолжая работать над созданием письменности и литературного языка, занялся изучением диалектов, так и в Ленинграде, в Институте языка и мышления им. Н. Я. Марра, где в настоящее время проводится исследование синтаксиса якутского языка. Развитие, культурного строительства в ЯАССР, создание литературного языка, потребности школы и высшего педагогического образования, а также наличие первоклассных обработанных материалов и пособий, собранных предшественниками, обязывают якутологов максимально углубить и расширить научно-исследовательскую работу по якутскому языку. Необходимо создать на основе новых лингвистических методов научную грамматику, разработать синтаксис и диалектологию якутского языка. Первым в прениях выступил заместитель председателя Совнаркома ЯАССР тов. И. Е. Винокуров, посвятивший свое слово вопросам подготовки языковедческих кадров. Тов. И. Е. Винокуров обратился к Отделению литературы и языка с просьбой об оказании помощи ЯАССР путем командировки в республику ученых лингвистов.
    Акад. И. И. Мещанинов высказался за создание научной грамматики якутского языка, которая должна явиться теоретической основой практических грамматик. Создание научной грамматики, а также выработка норм якутского литературного языка требуют изучения диалектов, которое должно быть начато в самое ближайшее время.
    Кроме того, акад. И. И. Мещанинов подробно остановился на возможных формах научной помощи, которая должна быть оказана- Академией Наук СССР научно-исследовательским организациям Якутии.
    С. А. Токарев высказал пожелание, чтобы якутоведы обратили больше внимания на изучение истории якутского языка.
    Директор Института языка в письменности АН СССР В. А. Петросян указал на отсутствие в ЯАССР твердой линии по руководству языковым строительством, что сказывается, например, в том, что до сих пор не выработаны твердые нормы якутского литературного языка.
    По мнению Н. Ф. Яковлева, за основу якутского литературного языка следует принять центральный диалект его, на котором говорит передовая часть якутского народа.
    Отделение решило обратить особое внимание на работу по составлению научной грамматики якутского языка, изучение диалектов (для чего признано необходимым организовывать ежегодно диалектологические экспедиции в Якутию), работы по фольклору. Большое внимание должно быть уделено изучению истории якутского языка как тюркологами, так и специалистами по другим языкам.
    Наряду с лингвистическими, следует усилить исторические, археологические и этнографические исследования, которые помогут в разрешении важной проблемы этногенеза якутов. Должны быть развиты также библиографические работы по якутской истории, языку и литературе. Признано желательным усилить базу лингвистической работы на местах, обратив особое внимание на подготовку новых научных кадров.
    Отделение высказалось за укрепление связи с Научно-исследовательским институтом якутского языка в культуры.
    /Вестник Академии Наук СССР. № 5-6. Москва. 1941. С. 60, 63-65./

                                                                         HABERLER
                                            Edvard Pekarskiy ölümünüm 10 uncu yıldönümü
    1934 yılının 29 Haziran günü Türkoloji bilimi, Türk dili bilgisi, büyük Türkolog Edward Pekarski'yi kaybetmişti. 26 İlkteşrin 1858 de Lehli bir aileden, Mimsk şehrinde dünyaya gelen Edward Pekarskiy, çetin mücadeleler içinde Yakutistanda yakut dili ile uğraştı. İlk eseri «Yakut Eyaleti Hâtıra Kitabı» 1895 de «Yakutistan İstatistik komitesi” tarafından çıkarılmıştır.
    Pekarskiy, bilhassa Yakut folklorına ve Yakut epopelerinin arkayik diline önem verdi. Bu alanda pek çok materyaller toplayarak İlimler Akademisi tarafından yayınlanan «Yakut Halk Edebiyatı Örnekleri» adlı 3 ciltlik eserinde bunların büyük bir kısmım neşretti. Yakutsk şehrinde basılmıya başlıyan «Büyük Yurt Sözlüğü» de Akademi yayınları arasına alındı. Pekarskiy, ölünceye kadar bu sözlük üzerinde çalıştı.
    Pekarskiy'nin en büyük eseri «Yakut Dili Sözlüğü» dür. Üç cilt olan ve 2000 sayfa tutan bu kıymetli eser Türk Dil Kurumu tarafından dilimize çevrilmiştir, basılmaktadır. Sovyet İlimler Akademisi Üyesi Profesör Oldenburg: «Türk kavimlerinin hiçbiri Pekarskiy'nin Yakut Sözlüğü kadar zengin ve ilmî bir sözlüğe malik değildir» demektedir.
    Türk lehçelerinden biri üzerinde 50 yıllık ömrünü harcıyan büyük bilgin Pekarskiy'nin adını, ölümünün onuncu yıldönümünde saygı ile anarız.
    /Ankara Universitesi. Dil ve Tarih. Coğrafya. Fakültesi Dergisi. Cilt. II. Sayı. 5. Temmuz – Ağustos. Ankara. 1944. С. 818-819./
                                               АЛЕКСЕИ ЕЛИСЕЕВИЧ КУЛАКОВСКИЙ
                               1. Кулаковский — основоположник и классик якутской поэзии
    В 1900 г. Кулаковский написал песню «Заклинание духа — хозяина леса» (Байанай алгыһа). Это было первое в истории якутов поэтическое произведение, написанное на якутском языке. И нет никакого сомнения, что оно откроет собою первую страницу антологии якутской поэзии...
    Классическим произведением Кулаковского является поэма «Сновидение шамана», написанная в 1910 году, при изучении которой необходимо иметь в виду ту политическую обстановку, при которой она создавалась:
    а) Подавление царизмом революционного движения в России и в ее колониях после поражения революции 1905 года. Реакция и усиление колониального гнета.
    б) Угрозу распространения переселенческой политики Столыпина в Якутии.
    в) Подготовку и угрозу первой мировой империалистической войны.
    Все эти обстоятельства, угрожавшие судьбам якутского народа, взволновали Кулаковского и побудили к созданию поэмы «Сновидение шамана».
    Содержание поэмы: всевидящий и всеведающий шаман проводит философский анализ и политический обзор историческим событиям, происходящим на всем земном шаре,
    1. В прошлые времена великие народы уничтожали малые. Те .же малые народы, которые жили на отдаленных окраинах, сохранялись лишь для того, чтобы из них высасывали все соки.
    2. Готовится война между империалистическими государствами:
                                                          «Великие нации
                                                         С великими повздорить
                                                         Вздумали.
                                                         Знаменитые государства
                                                         Со знаменитыми бороться
                                                         Решили».
    3. Война
                                                          «Многих, многих царей
                                                         Войска всполошились».
    Герой поэмы — шаман делает предположение о вероятном влиянии войны на Якутию:
«Неужели,
                                                         Великих наций
                                                         Борьбы — состязания волна,
                                                         К невзгодам, к несчастью прибитых
                                                         Бедных якутов
                                                         Счастье незавидное
                                                         Сотрет, сметет...»
    Последствия войны шаман видит в переселении народов. Эти переселенцы сделают:
                                                          «Наших наилучших — рабами нечистот,
                                                         Самых смелых — рабами на побегушках,
                                                         Самых молодых — рабами тяжелого труда».
    Поэт разоблачает волчий закон капитализма, пагубно отразившийся на взаимоотношениях между народами:
                                                          «Если великая и малая нации
                                                         В соприкосновении живут —
                                                         Малая несчастная,
                                                         Как потухающее пламя,
                                                         Исчезает, по обыкновению...
                                                         Так с тысячами народов
                                                         Дыхание остыло, вымерло,— говорят;
                                                         Неужели только мы,
                                                         Лесом отделенные от них,
                                                         Островком останемся в живых? —
                                                         Едва ли...»
    Герой поэмы говорит, что на Якутию смотрят Япония, Китай и Америка, но передаться им нельзя. И шаман советует своим единоплеменникам воспринять русское «волшебство», т. е. русскую культуру, и слиться с русскими. В этом он видит единственный выход для якутского народа.
    Через два года после создания поэмы «Сновидение шамана» поэт эту же мысль в прозаической форме сформулировал в своем письме «К якутской интеллигенции» (1912) [* Подлинник письма на русском языке хранится в партийном архиве Якутского Обкома ВКП(б): Өксөкүлээх Өлөксөй (Кулаковский Алексей) «К якутской интеллигенции» (1912 г. май); 23 листа, исписанные с обеих сторон. (В дальнейшем, при ссылках, будем называть просто «Письмо»).].
    «Вы, гг., может быть, подумаете, — писал Кулаковский в названном письме,— что я одержим какой-нибудь манией или мнительностью, высказывая мысль о возможности и даже неизбежности вымирания якутов.
    Неужели незаметны те роковые тучи, которые так зловеще собрались над нашим мутным небосклоном?..
    Всякому известна аксиома, что дикий народ, приходя в соприкосновение с более культурным, вымирает в течение более или менее продолжительного периода времени. Какая масса к тому исторических примеров!
    Даже такие большие нации, как индейцы, негры и другие, вымирали и вымирают...» [* Письмо, стр. 1.].
    В этих словах Кулаковский разоблачает волчий закон, установленный империалистическими хищниками во взаимоотношениях между народами, его результаты и опасность для народов.
    Далее Кулаковский пишет:
    «...Что же мы должны делать? Сидеть на судне жизни, не имеющей ни руля, ни ветрил, и нестись по волнам житейского моря туда, куда нас выбросит и разобьет волна слепого случая или же что-нибудь предпринять, бороться?..
    Неужели мы, вольные и здоровые, будем ждать житейскую бурю спокойно для того, чтобы быть стертыми с лица земли первым ее порывом!
    Нет и нет!!! Слишком горько, слишком обидно отказаться от права жить в ту эпоху человеческого существования, когда человек выступает полновластным хозяином природы и когда он начинает жить осмысленной, духовной и полной наслаждениями жизнью под сенью лучезарной поэзии, прекрасной эстетики и под защитой всесильной науки и логики!..
    Даже утопающий и тот уже хватается за соломинку. Но что же нам делать, что предпринять?
    Передаться Америке, Японии, Китаю? Нет — эти номера не проходят. Те нас быстро задавят в борьбе за существование, а белоглазый, большеносый нучча [* Русский — Г. Б.] не говоря уже о дарований православной веры, гораздо ближе нам, милее и родственнее их...
    Перейти, что ли, согласно поэзии Пекарского, на север? Нет, — и этот номер плох: на севере нет земель, на которых мы могли бы существовать, — мы там погибнем очень скоро и перейдем туда не по своей воле.
    Единственным рациональным средством является наша культивизация и слияние с русскими, — благо, что помесь с последними дает хорошие плоды. Культивизация была бы необходима и помимо указанных выше грозных призраков...» [* Письмо, стр. 13.].
    Культивизация якутского народа и слияние его с русскими — вот как разрешил в 1910-1912 годах Кулаковский великий вопрос о судьбах дореволюционного якутского народа, вопрос об угрозе вымирания якутов при царизме и о спасении от этой угрозы...
                                         3. Философские и общественно-политические
                                                          взгляды Кулаковского
    Кулаковский был философом, своеобразным мыслителем. Почти все основные его литературные произведения и научные труды проникнуты определенным философским духом...
    В общественно политических взглядах Кулаковского большое Место занимает переселенческий вопрос.
    Закон 27 апреля 1896 года признал необходимым заселять Якутский и Вилюйский округа Якутской области выходцами из центральной России. С этого времени началось так называемое юридическое переселение в Якутскую область.
    После революции 1905 года, в период царской реакции, переселенческий вопрос стал одним из важных моментов аграрной политики черносотенца Столыпина. Активными проводниками переселенческой политики последнего должны были быть царские наместники на окраинах.
    29 января 1907 года якутский губернатор Крафт в Петербурге подал министру внутренних дел записку о ближайших задачах переселения в Якутскую область. В записке губернатора сказано было, что первые вестники переселенческого движения обыкновенно застигают местную администрацию врасплох, что во избежание подобного явления нужно заблаговременно произвести на месте выяснение вопроса о переселенческой емкости Якутской области [* К вопросу о переселении в Якутскую область, газ «Якутская жизнь» 1908, №№ 23-24.].
    Заявление губернатора было принято во внимание. По распоряжению главноуправляющего земледелием и землеустройством князя Василькова, в 1907 году в Якутию был командирован вице инспектор корпуса лесничих И. О. Маркграф [* Там же и журн. Сибирские вопросы, 1910, №№ 28-29.]. Последний представил докладную в Петербург, что в Якутскою область, можно якобы поселить около 2 миллионов человек.
    Докладная Маркграфа обсуждалась на специальном совещании, куда был приглашен Э. К. Пекарский, как знаток Якутии. На этом совещании господа договорились, что в Якутскую область, по плану Маркграфа, можно заселить около 2 млн человек, для чего стоит лишь переселить всех якутов из южных районов Якутии на север, в тундровую полосу. Этот план был одобрен Пекарским, который в качестве знатока якутов сказал, что так будет целесообразнее, т. к. якуты привыкли к холоду, к суровым условиям природы и могут жить в тундровой полосе.
    Эта была гнусная, чудовищная, реакционная политика. Против такой убийственной для якутского народа политики Столыпина в 1910, 1912 годах — и выступил Алексей Елисеевич Кулаковский [* См. «Сновидение шамана» (1910), «Письмо».].
    «Правительство, — писал Кулаковский про переселенческую политику Столыпина в Якутии, — обратило свое внимание и на далекую Якутскую область, про которую оно имеет совершенно превратное представление и про величину которой ходят баснословны слухи. Положим, иметь ему правильное представление довольно трудно, потому оно и посылало специально Маркграфа, сделавшего доклад, что наша область может вместить 2 млн переселенцев» [* Письмо, стр. 3-4.].
    В понимании и раскрытии целей переселенческой политики царизма Кулаковский вплотную подошел к истине:
    «Правительство весьма радостно ухватилось за доклад Маркграфа, и теперь идут приготовления о заселении Якутской области Правительство, заселяя Сибирь, в частности нашу область, мнит что убивает одним выстрелом сразу трех зайцев:
    1) Избавляет от того избытка населения, которого ему девать некуда (что весьма важно при том жгучем обостренном положении земельного вопроса, какое там ныне господствует); 2) заселяет и культивирует дикий пустынный край с целью извлечения пользы для государства эксплуатацией его природных богатств; и 3) колонизирует свои окраины в видах охраны их от алчных и страшных соседей, — вроде Америки, Японии, Китая» [* А. Е. Кулаковский — «Письмо».].
    Как видно, Кулаковский, связывая переселение с попыткой царского правительства разрешить, во всяком случае смягчить, обострение земельного вопроса в России, стихийно приближается к ленинскому пониманию задач переселенческой политики Столыпина. Раскрывая задачи переселенческой политики Столыпина, в 1913 году Ленин писал:
    «Известно, что после 1905 года правительство, в связи со своей «новой» аграрной политикой в Европейской России, приложило особые усилия к развитию крестьянских переселений в Сибирь. Помещики усматривали в этих переселениях, так сказать, приоткрытие клапана и «притупление» аграрных противоречий в центре России» [* Ленин, соч. т. XVI, стр. 373.].
    «Что касается переселений, то революция 1905 года, показавшая помещикам политическое пробуждение крестьянства, заставила их немножечко «приоткрыть» клапан и... постараться «разрядить» атмосферу в России, постараться сбыть побольше беспокойных крестьян в Сибирь» [* Ленин, там же, стр. 451.].
    «Новая» аграрная политика, разоряя одну полосу России за другой, крестьян одного района за крестьянами другого, выясняет постепенно перед всеми крестьянами, что не в этом лежит действительное спасение» [* Ленин, там же, стр. 388.].
    В интересах осуществления своей переселенческой политики, в августе 1910 года премьер-министр Столыпин в сопровождении главноуправляющего земледелием и землеустройством ездил в Сибирь.
    Выступая в поэме «Сновидение шамана» и в письме «К якутской интеллигенции» против переселенческой политики Столыпина в Якутии, Кулаковский подчеркивал, что на Севере, куда хотели царские палачи переселить якутский народ, нет земель для существования якутов, что якуты там погибнут» [* А. Е. Кулаковский, — Письмо, стр. 13.]. Именно поэтому Кулаковский обрушился на Пекарского за его выступление.
                                    «Вот, сей-то господин попал случайно раз
                                   В среду мужей ученых,
                                   Не испытавших севера, ни игр суровых,
                                   Ни моря льдистого проказ,
                                       Чтоб показать умишка глубину,
                                       Чтоб доказать патриотизма вышину,
                                       Сказал герой такое слово,
                                       Слыхать не приходилось мне какого:
                                   — Якут-пигмей привычен к холоду морей,
                                   Ему приятен край, где царствует борей.
                                   Зачем их нам не гнать в страну,
                                   Какая им по сердцу и нутру.
                                       А прежние пашни их и избы,
                                       То, чем лежать им, гнить без пользы,
                                       Да достаются детям нашим, как надел,
                                       Чтоб уходя народ вздыхать об них не смел...
                                   И труженик смешон мне кропотливый сей:
                                   Плоды трудов своих кровавых (1)
                                   Над чем кряхтел от юности своей,
                                   Продать решил за миг один похвал неправых.
                                       Частенько хоть тайком порой-ночной,
                                       Скорбеть он будет думой и душой.
                                       ...................................................................
                                       Заслужил же он лишь обиженных укор.
                                   Не думайте же, однако, друзья мои,
                                   Что я настроен
                                   Хорошо, что потому и пою, нет — это смех сквозь
                                   слезы, это — «пир во время чумы» (2).
    (1) Речь идет о труде Э. К. Пекарского «Словарь якутского языка» — Г. Б.
    (2)  А. Е. Кулаковский — Письмо, стр. 6.
    «Неправые» и «чума» — вот как Кулаковский назвал палачей царизма, Столыпина и его переселенческую политику.
    Переселение якутов, которое пытались проводить черносотенцы периода столыпинской реакции, в своем осуществлении, с точки зрения исторического развития, было бы сплошной реакцией, т. к. переход от оседлой жизни, земледельческой и скотоводческой культуры южных районов Якутии, к кочевой жизни и охоте на севере есть шаг назад, возврат от высшего к низшему. И эта реакция, если бы она восторжествовала, означала бы вытеснение якутов в бесплодные пустыни крайнего севера и действительно привела бы их к гибели и вымиранию.
    «...остается, — пишет товарищ Сталин, характеризуя результаты переселенческой политики царизма, — около 10 миллионов киргиз, башкир, чеченцев, осетин, ингушей, земли которых служили до последнего времени объектом колонизации со стороны русских переселенцев, успевших уже перехватить у них лучшие пахотные участки и систематически вытесняющих их в бесплодные пустыни. Политика царизма, политика помещиков и буржуазии состояла в том, чтобы насадить в этих районах побольше кулацких элементов из русских крестьян и казаков, превратив этих последних в надежную опору великодержавных стремлений. Результаты этой политики — постепенное вымирание вытесняемых в дебри туземцев (киргизы, башкиры)» [* И. Сталин — Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 70-71.].
    Осуществление переселенческой политики Столыпина в Якутии, ввиду отсутствия в то время на берегах Ледовитого океана условий для человеческой жизни, имело бы еще более реакционные, еще более катастрофические для якутского народа последствия.
    Кулаковский пытался заглянуть в причины колониальных захватов, переселения вообще.
    «Человек размножался сначала в странах с умеренными и жарким климатом, а потом уже потек в холодные полярные страны.
    Первая ужасная лава человеческой эмиграции потекла в Африку, Австралию, острова... Вторые волны хлынули, по изображению компаса, в Америку... Наконец, переселение пошло и в нашу Сибирь...
    Все те старшие народы, которые слишком размножились на своих первоначальных родинах, находили выход из критического положения только в эмиграции. Пока была наличность земель для населения — дело ладилось. Но теперь, когда не стало нигде этих земель, то вопрос существования человечества становится ребром: или найти дешевый (химический) способ питания или прекратить свое размножение, или умирать с голоду...» [* А. Е. Кулаковский. — Письмо, стр. 10.].
    Из этого видно, что Кулаковский причины колониальных захватов и переселений находит в чрезмерном размножении людей. А причину этого чрезмерного размножения людей в свою очередь, как уже сказано выше, он видит в развитии науки и техники, давших человеку возможность покорить природу, выжимать ее блага.
    Мысль о «переразмножении» людей, о «перенаселении» земного шара и о связанной со всем этим земельной «тесноте», высказанная Кулаковским в его поэме «Сновидение шамана» и в его письме «К якутской интеллигенции», как объяснение не непосредственных, а конечных причин колониальных захватов буржуазных государств вообще, переселенческой политики царизма в особенности, есть от начала до конца ошибка, скорее — чужеродное тело в философских взглядах Кулаковского на явления человеческого общества. Она возникла у Кулаковского в результате вполне понятного в условиях дореволюционной Якутии непонимания им законов развития буржуазного общества [* О причинах колониальных захватов, эмиграции и переселений см. труды классиков марксизма ленинизма — Г. Б.], действительного положения землепользования в России в особенности. При объяснении причин переселения в Якутию Кулаковский не проповедовал бы мысль о переразмножении и перенаселении Центральной России, «если бы он, например, знал что:
    «Земельная теснота в центральной России не исключение, а правило. И тесно крестьянам именно потому, что слишком уже вольготно, слишком уже просторно расположились, господа помещики. «Крестьянская теснота», — это значит захват помещиками массы земель.
    «Крестьянское малоземелье», — это значит помещичье многоземелье.
    «Вот Вам, господа, простые и ясные цифры. Крестьянской надельной земли 138½ миллионов десятин. Частновладельческой — 102 миллиона десятин. Сколько из этой последней принадлежит крупным владельцам?
    Семьдесят девять с половиной миллионов десятин земли принадлежит владельцам, имеющим свыше 50 десятин каждый.
    И каждому числу лиц принадлежит эта громадная масса земли? Меньше чем 135 тысячам (точная цифра — 133.898 владельцев).
    Подумайте хорошенько над этими цифрами: 135 тысяч человек из сотни с лишним миллионов жителей Европейской России владеют почти восьмидесятью миллионами десятин земли!!
    А рядом с этим 12¼ (двенадцать с четвертью!) миллионов крестьянских надельных дворов владеют 138½ миллионами десятин.
    На одного крупного владельца, на одного (будем говорить для простоты) помещика приходится 594 десятины.
    На один крестьянский двор приходится 11,1/3 десятин.
    Вот что г. Святополк-Мирский и его единомышленники называют «исключительными случаями действительной земельной тесноты». Как же не быть всеобщей крестьянской «тесноте», когда горстка богачей в 135 тысяч человек имеет по 600 десятин, а миллионы крестьянства по 11 десятин на хозяйство? Как же не быть крестьянскому «малоземелью» при таком громадном и чрезмерном помещичьем многоземелье?» [* Ленин, соч. т. XI, стр. 102.].
    Против реакционной переселенческой политики Столыпина вы ступили русский рабочий класс, трудящееся русское крестьянство и все угнетенные царизмом, народы нашей страны, руководимые партией Ленина — Сталина, и политика эта провалилась.
    Таким образом Кулаковский со своей поэмой «Сновидение шамана» и письмом «К якутской интеллигенции» выступает одним из борцов против реакционной переселенческой политики Столыпина.
    /Башарин Г. П.  Три якутских реалиста-просветителя. (Из общественной мысли дореволюционной Якутии.)Якутск. 1994. С. 16, 22-24, 33, 37-42./                                                                               * * *
    Совершенно, особое место в истории изучения якутского языка занимает Э. К. Пекарский — автор монументального «Словаря якутского языкам». Сосланный в Якутию в 1881 г., Э. К. Пекарский прожил здесь, около 25 лет. С. Е. Малов в статье «Памяти Э. К. Пекарского», посвященной пятилетию со дня смерти [* С. Е. Малов. Памяти Э. К. Пекарского. Газета «Социалистическая Якутия», № 136, от 11 июля 1939 г.], сообщает следующие сведения о жизни Э. К. Пекарского до его ссылки:
    «Э. К. Пекарский род. в. 1858 г., по национальности поляк из Минской губернии. Будучи студентом Харьковского Ветеринарного Института, он за свою революционную деятельность был приговорен к ссылке в Архангельскую губернию сроком на пять лет. Но ему удалось вместо этого, под чужим именем и с чужим паспортом, работать волостным писарем в Тамбовской губернии и вести там революционную работу. Через несколько лет (в 1881 г.) он был„ опознан, арестован, судим Московским военным судом и сослан в Якутскую область».
    Попав в Якутию, этот энергичный и деятельный человек, чтобы иметь возможность общаться с окружающими его людьми, прежде всего решил изучить якутский язык. Такова была, основная цель, с какой Э. К. Пекарский приступил к изучению якутского языка. Для достижения этой цели он начал с записывания отдельных якутских слов, извлекая их из устных расспросов, пополняя выборкой из печатной, главным образом переводной миссионерской литературы. Скоро эта работа, начатая о практической целью, становится главным делом жизни Э. К. Пекарского. Эдуарду Карловичу постепенно удается собрать всю скудную литературу на якутском языке, а также немногочисленную литературу о самом якутском языке и использовать ее для задуманного им словаря. Сам он вскоре становится центром словарной работы по якутскому языку и ему передают свои словарные материалы Альбов, Натансон, Орлов, В. Попов, Ионов и др. Некоторые из этих лиц и позднее принимали в работе Э. К. Пекарского самое непосредственное участие.
    Когда в 1894 г. начала свои работы Сибиряковская экспедиция в Якутской области, Э. К. Пекарский был привлечен в качестве ее участника, а словарь его был включен в общий план работ экспедиции. При издании первого выпуска словаря [* Первый выпуск был издан в г. Якутске в 1899 г. под грифом: «Труды Якутской экспедиции, снаряженной на средства И. М. Сибирякова», том III, часть I.], однако, выяснилось, что средств, выделенных И. М. Сибиряковым для этого издания, не хватит, и тогда Восточно-Сибирский отдел Русского Географического общества возбудил ходатайство перед Академией Наук о включении в план работ Академии издания «Словаря якутского языка». В 1900 г. Академия Наук приняла издание словаря на себя, поручив ведение его ак. К. Г. Залеману. В 1905 г. уже и сам Э. К. Пекарский переезжает в Петербург, где под руководством академиков К. Г. Залемана, В. В. Радлова, а позднее и В. В. Бартольда приступает к изданию своего «Словаря якутского языка», первый выпуск которого вторично вышел в апреле 1907 года в Петербурге, а последний, тринадцатый, в Ленинграде в сентябре 1930 г.
    Э. К. Пекарский, страстно преданный своему любимому делу, отдавший ему около 50 лет своей жизни, умело привлекал в помощь себе лингвистов разных специальностей. Кроме постоянных сотрудников в лице В. М. Ионова и Д. Д. Попова, в работе над словарем принимали деятельное участие А. А. Бялыницкий-Бируля, ак. Б. Я. Владимирцов, Н. Ф. Катанов, Д. А, Клеменц, В. Л. Котвич, С Е. Малов, Г. Ф. Осмоловский, К. К. Юдахин, а также ряд представителей якутской интеллигенции: — ученый-лингвист С. А. Новгородов, студент Томского университета Ал. Н. Никифоров, Н. Е. Заболоцкая, М. Н. Попова (Андросова), Ег. Дм. Николаев, Н. В. Говоров и др. Особенно горячее и долголетнее участие в словаре приняли академики К. Г. Залеман, В. В. Радлов и В. В. Бартольд. Как видим, в этом перечне упоминаются виднейшие тюркологи, монголисты и якутоведы того времени. Участие их внесло в словарь сравнительный материал по турецким и монгольским языкам и увеличило значительно тем самым его научную ценность.
    Как и все политссыльные, занимавшиеся изучением якутского языка, Э. К. Пекарский был самым тесным образом связан с якутами, среди которых он прожил 25 лет и собрал значительную часть своего материала, и не прекращал своих сношений с ними и после своего переезда в Петербург. Среди якутов, вообще относящихся к своему языку и устному народному творчеству с редкой любовью, было немало людей, тонко понимающих свой язык и всегда готовых помочь желающим овладеть им. С большой признательностью вспоминает об этих людях и С. В. Ястремский в предисловии к своей грамматике [* См. С. В. Ястремский. «Грамматика якутского языка». Иркутск, 1900 г., стр. 6.]. Многие из них не ограничивались одними устными сообщениями, но и производили записи, главным образом, образцов устного народного творчества. Эти рукописи также дали очень важный материал для исследования. В словаре Э. К. Пекарского они были максимально использованы.
    Основной принцип, по которому строился «Словарь», был очень прост: вносить в словарь каждое услышанное или прочитанное якутское слово, какое бы значение оно ни имело. И, действительно, в словаре Э. К. Пекарского, насчитывающем около 25.000 слов (3858 столбцов), можно найти слова, употреблявшиеся якутским народом в самых различных языковых стилях. Слова отбирались из повседневной разговорной речи, из лексики поэтической, из речи аффективной, ругани, из старых шаманских текстов и т. п. Каждое слово, услышанное самим Э. К. Пекарским или указанное ему кем-нибудь из его сотрудников, вносилось в словарь и имело совершенно равные права с другими словами вне зависимости от того, было ли оно употребительным или редким, современным или архаичным, приличным или даже нецензурным. В «Словарь» Э. К. Пекарского, конечно, не попали все слова якутского языка, но он оказался максимально полным. Это стремление к полноте охвата лексического материала языка было вызвано глубоким убеждением автора, что язык народа ярче всего выражает внутренние особенности его. Вот что пишет об этом Э. К. в «Предисловии»:
    «Исходя из того простого положения, что «в языке народа всего полнее отражается его душа», я думал, что чем больше будет собрано мною якутских слов, чем точнее будет объяснено каждое из них, тем более, ценный материал я буду в состоянии дать другим исследователям для понимания души якутского народа».
    После сказанного станет понятным и эпиграф, поставленный автором к „Словарю якутского языка»:
    «Язык племени — это выражение всей его жизни, это музей, в котором собраны все сокровища его культурной и высшей умственной жизни».
    Стремясь максимально полно охватить словарный состав якутского языка, Э. К. Пекарский ставит своей целью выявить возможно полнее значение каждого отдельного слова. Учитывая широко развитый полисемантизм якутской лексики, это становится крайне важной задачей. И поэтому каждое или почти каждое слово, помещенное в «Словарь» подвергалось тщательной обработке, в которой обычно принимало участие большое количество лиц.
    Э. К. оставил в наследие будущим исследователям большой материал, насчитывающий около 15000 карточек, для дополнительного тома своего «Словаря». Картотека эта хранится в рукописном отделе И-та Востоковедения АН СССР. Разбирая ее, всякий раз поражаешься тому, сколько труда, сколько внимания и любви внесено в эту колоссальную пятидесятилетнюю работу. Каждая карточка сама говорит об этом. Она рассказывает о том, как и кем велась эта подготовительная работа. Здесь можно увидеть большую переписку разных людей по поводу выявления значения или звучания того или иного отдельного слова. В результате этой Обработки определялся морфологический состав слова, различное произношение его по говорам, сравнение с аналогичными словами тюрко-татарских, монгольских, тунгусских и, маньчжурского языков, устанавливалось основное, переносное и второстепенные значения, приводятся синонимы. Каждое слово, как правило, дается в определенном контексте. При этом, если оно монгозначно, то и количество примеров большое. Сами примеры подобраны таким образом, что вполне позволяют выяснить и синтаксическую функцию приводимого слова.
    Каждое слово записано фонетически академической транскрипцией, установленной еще ак. О. Н. Бетлингком. Э. К. несколько дополнил ее рядом знаков для звуков, неизвестных О. Н. Бетлингку [* Введены дополнительные, так наз. «мульированные» знаки: dj, lj, nj.]. Единственный упрек, который можно предъявить фонетической записи Э. К. Пекарского — это отсутствие особого знака для интервокального с, который, как известно, обычно произносится как һ, но в некоторых случаях этого перехода һ не бывает, и это очень интересное и важное фонетическое явление словарь Э. К. Пекарского не отражает. Но во всем остальном запись Э. К. безупречна.
    Все это делает «Словарь якутского языка» незаменимым пособием в научной работе. Без преувеличения можно сказать, что сейчас «Словарь» позволяет исследователю, работающему над якутским языком, поставить и разработать любой вопрос из области фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики и даже истории и диалектологии якутского языка. Во многом Э. К. не разобрался, но он любовно собрал самые разнообразные материалы, ценность которых для научной работы совершенно исключительна.
    Вот почему словарь Э. К. Пекарского заслуженно пользуется мировой известностью и является необходимейшим пособием ученых не только якутологов, но и всех тюркологов, а также монголистов, как в нашей стране, так и за границей. Поэтому совсем не удивительно, что в Турции этот словарь уже давно переведен на турецкий язык и подготовляется его издание. «Словарь» Э. К. Пекарского, будучи прежде всего научным трудом, имеет также и большое практическое значение, поскольку он широко используется при переводах на якутский язык различных политических документов и литературы. Так, например, осенью 1938 г. большой коллектив переводчиков был занят переводом «Краткого курса истории ВКП(б)» на якутский язык и во время этой сложнейшей и ответственейшей работы каждый из участников не расставался со словарем Э. К., подыскивая с помощью его наиболее удачные возможности для передачи отдельных положений этого величайшего документа нашего времени.
    Не обходятся без словаря Э. К. Пекарского и практические работники по языку, черпая из него материал для лекций, уроков и составления практических руководств по якутскому языку. Академия наук СССР в свое время высоко оценила работу Э. К. Пекарского, избрав его в 1927 году своим членом-корреспондентом, а с 1931 года — почетным академиком. Завершение работы над «Словарем якутского языка» было отмечено специальным торжественным заседанием Академии наук СССР 27 февраля 1927 года.
    Однако Э. К. Пекарский известен не только как автор «Словаря». Немало сделал он и для публикации записей фольклорных текстов, сделанных как им самим, так и другими лицами. С 1907 года по его инициативе и под его редакцией начинают выходить «Образцы народной литературы якутов» [* Том. I, вып. I-V, СПб, 1907-1911 гг., том II, СПб, вып. I 1913 г., вып. II, 1918 г., том III, вып. I. Петроград, 1916 г.]. В первом томе, состоящем из 5 выпусков, были помещены записи якутского фольклора, сделанные самим Э. К. Второй том составляет тексты, записанные И. А. Худяковым, русские переводы которых были ранее Опубликованы в его Верхоянском сборнике. Третий том составляет записанный В. Н. Васильевым текст якутской былины — олонгхо „Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур».
    Все записи переданы в академической транскрипции. Значение их для изучения якутского языка чрезвычайно велико, так долгое время они были почти единственным источником для научения якутского языка, его морфологии и лексики. Кроме того, чрезвычайно важны они для изучения якутского синтаксиса, а также истории якутского языка.
                                                                               * * *
    Ак. В. В. Радлов, по свидетельству Э. К. Пекарского, принимал горячее участие в подготовке к изданию «Словаря якутского языка» и как специалист тюрколог и как председатель Русского Комитета для изучения Средней и Восточной Азии, часто оказывая и материальную поддержку автору из средств этого Комитета. При этом участие ак. В. В. Радлова не ограничивалось интересом наблюдателя, но выразилось в том, что В. В. и сам начал заниматься якутским языком, резюмировав результаты этих занятий в небольшой, но интересной работе «Die jakutische Sprache in ihrem Verhältnisse zu den Türksprachen» («Якутский язык в его отношении к турецким языкам») [* С. Записки. Имп. Академии наук по историко-филологическому отделению, т. VIII, № 7, СПб, 1908 г. (Перевод на русский язык подготовляется к изданию НИИЯЛИ ЯАССР).]. Участие в обработке материалов «Словаря» послужило лишь толчком к написанию этой работы...
    /Убрятова Е. И.  Очерк истории изучения якутского языка. Якутск. 1945. С. 21-27./


                                               ПЕКАРСКИЙ, ЭДУАРД КАРЛОВИЧ
                                                                      (Фонд 202)
    Род. на мызе Петровичи, Минской губ. 13 октября 1858 г., ум. в Ленинграде 29 июня 1934 г.; чл.-корр. АН по разряду восточной словесности — 15 января 1927 г.; почетн. чл. АН — 1 февраля 1931 г.; ученый хранитель Музея антропологии и этнографии АН и заведующий галереей Петра I; б. чл. партии «Народная воля».
    Рукописи трудов Э. К. Пекарского по вопросам фольклора и быта, якутов, в том числе: «Якутский род до и после прихода русских», «От Якутска до Аяна и обратно», «Терминология родства у якутов и тунгусов» и др.; материалы для словаря якутского языка; материалы редакции газеты «Воля народа» (черновые протоколы).
    Материалы, отложившиеся от деятельности Э. К. Пекарского в Якутской комиссии АН и Музее антропологии и этнографии АН, в Обществе, б. политических каторжан и ссыльно-поселенцев, Литературном фонде и других научных и общественных организациях.
    Материалы Аянской экспедиции и экспедиции И. М. Сибирякова. 1894-1896 гг. (Протоколы организационных заседаний, отчеты и переписка участников экспедиции). «Реrsonalia» — газетные и журнальные вырезки и другие материалы о русских и западноевропейских писателях, ученых, общественных и политических деятелях; среди них: копии писем Н. Г. Чернышевского к А. Г. Кокшарскому 1883 г. и др.; автобиографии, биографии и некрологи ученых и общественных деятелей — Петра Алексеева, И. И. Майнова, В. В. Радлова и др.
    Черновики писем Э. К. Пекарского к разным лицам (в том числе к В. Г. Короленко). Материалы для биографии Э. К. Пекарского. [* О научной деятельности Э. К. Пекарского см. «Записку об ученых трудах Э. К. Пекарского» за подписями В. В. Бартольда, С. Ф. Ольденбурга и И. Ю. Крачковского, опубликованную в «Известиях Академии Наук СССР» (VII серия, 1927, № 18, стр. 1523-1524), и некролог «Памяти Э. К. Пекарского» в «Известиях Академии Наук СССР. Отделение общественных наук» (1934, № 10, стр. 743-747).]
    Переписка Э. К. Пекарского с научными учреждениями, редакциями,, общественными организациями, учеными и общественными деятелями. Среди корреспондентов: В. В. Бартольд, Ф. Д. Батюшков, В* Г. Богораз (Тан), И. П. Бородин, А. А. Бялыницкий-Бируля, Н. А. Виташевский, Б. Я. Владимирцов, В. Е. Горинович, А. А. Достоевский, С. М. Дудин, В. М. Ионов, В. М. Истрин, Е. П. Карпов, Д. А. Клеменц, В. Г. Короленко, А. Е. Кулаковский, И. И. Майнов, М. В. Новорусский, С. Ф. Ольденбург, Г. Н. Потанин, А. В. Прибылев, В. В. Радлов, Ф. А. Розенберг, Н. Л. Скалозубов, М. Н. Чернышевский, В. Е, Чешихин (Ч. Ветринский), В. Н. Шаганов, А. А. Шахматов, Л. Я. Штернберг, П. Е. Щеголев, В. Я. Яковлев (Богучарский), С. В. Ястремский и др.
    Рукописи других авторов по вопросам этнографии и экономики Якутии, в том числе П. И. Войнаральского «Приполярное земледелие», В. Е. Гориновича, «Народная медицина у якутов», С. В. Ястремского «Очерк якутской грамматики» и др.
    Фонд принят в Архив АН в 1934 г. от Е. А. Пекарской (см. «Отчет о деятельности Академии Наук СССР в 1934 году», М., 1935» стр. 587).
    1867-1933 гг.; 648 ед. хр.; опись имеется.
    /Архив Академии Наук СССР. Обозрение архивных материалов. Т. II. Труды Архива. Вып. 5. Москва-Ленинград. 1946. C. 158-159./


    Kazimierz Moszyński
                                         STAN I ZADANIA ETNOGRAFII POLSKIEJ
    (Referat napisany na życzenie Komitetu Słowiańskiego w Polsce dla odczytania na Zjeździe Slawistów w Moskwie w czerwcu 1948 r.)
    Przedstawić stan obecny etnografii polskiej, to znaczy zorientować w tym, co do chwili obecnej Polacy osiągnęli. Oczywiście jednak referat mój musi ograniczyć się do rzeczy najważniejszych. Zatem całokształtu prac etnograficznych, wykonanych przez nas, nie wyczerpię nawet w postaci najpobieżniejszych wzmianek. Jasne, iż to nie może mi być wzięte za złe...
    Co do polskich etnografów Azji, to na samo czoło wyswwa się tu utalentowana, przedwcześnie niestety zmarła, Maria Gzaplicka, eksplorująca Syberię w r. 1914-1915, tj. w czasie, gdy miała 28-29 lat. Już w r. 1912 wykładała ona etnologię w uniwersytecie w Oxfordzie w charakterze lektora; później nauczała w Londynie i Bristolu. Specjalistom Starego i Nowego Świata dala się poznać szeroko dzięki swym, po angielsku drukowanym, pracom książkowym o tubylcach Syberii z r. 1914 i o ludach tureckich środkowej Aiziji z r. 1918 oraz dzięki licznym obszernym artykułom o syberyjskich i środkowo-azjatyckich tubylcach w znakomitej 13-tomowej angielskiej Encyklopedii religii i etyki Hastingsa. Jej najwcześniejsze, krótkie, w Polsce po polsku ogłaszane przyczynki również nie są pozbawione wartości.
    Obok Czaplickiej godnie stoi szereg innych, dobrze znanych w Polsce i w Rosji, a nieraz nawet jeszcze lepiej w Rosji niż w Polsce, etnografów Polaków, przeważnie zeslanych w swoim czasie na Syberię przez carską administrację czy to za patriotyczne czy radykalno-rewolucyjne poczynania, jak Bronisław Piłsudski, Wacław Sieroszewski, Edward Piekarski i kilku innych. Pierwszy z nich powrócił z Syberii, jak o nim pisze jeden z jego przyjaciół, «całkowicie w etnografii i etnologii pogrążony». Zawdzięczamy mu materiały dotyczące Ainów, Gilaków itd., zebrane w czasie 19-letniego przebywania na wschodzie Syberii i po części już wydane po angielsku, polsku lub rosyjsku, po części leżące jeszcze w rękopisach Komisji Orientalistycznej Polskiej Akademii Umiejętności, lecz mające być wydane w najbliższym czasie. Nad Jakutami pracował Wacław Sieroszewski, autor polskiego dzieła «12 lat w kraju Jakutów » i rosyjskiego «Jakuty». Temuż ludowi a zwłaszcza jego słownictwu, poświęcił przeważną część życia Edward Piekarski, ogłaszający swe rzeczy głównie po rosyjsku, ale też i po polsku. Przytoczę tu też J. Radlińskiego przez, wzgląd na jego «Słowniki narzeczy ludów kamczadalskich», wydane w Krakowie w łatach 1891 i n...
    /Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. T. XXXVIII za rok 1947. Kraków-Lublin. 1948. S. 211-212./
                          ЛИТЕРАТУРА О НИКОЛАЕ ГАВРИЛОВИЧЕ ЧЕРНЫШЕВСКОМ
    17. Пекарский, Э. К. Беллетристика Н. Г. Чернышевского. – Журн. «Русское богатство», 1900, № 10, отд. II, стр. 99.
                                                               УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ
    Пекарский Э. К. – б. политссыльный Якутии, лингвист и этнограф – 17.
    /Грибановский Н. Н.  Н. Г. Чернышевский в Вилюйской ссылке. Библиографический указатель. Якутск. 1947. С. 8, 37./


    ПЕКАРСКИЙ, Эдуард Карлович (1858-1934) — русский учёный якутовед, лингвист, этнограф. Член-корреспондент Академии наук СССР с 1927, почётный академик с 1931. За участие в народническом движении П. был исключён из Харьковского ветеринарного ин-та (1881) и сослан на поселение в Якутскую обл., где провёл 25 лет (до 1905). В 1894-96 он участвовал в Сибиряковской экспедиции (см.), а в 1903 — в Нелькано-Аянской экспедиции, собирая материал по этнографии и экономике среди приаянских тунгусов (эвенков). П. составил «Словарь якутского языка» (1-й выпуск в Якутске в 1899), к-рый представляет капитальный вклад в тюркологич. литературу (25 тысяч слов в 13 выпусках). Собрал и опубликовал также большой фольклорный материал. П. был секретарём Отделения этнографии Русского географического общества, сотрудничал в журнале «Живая старина»; опубликовал свыше ста работ.
    Соч. П.: Словарь якутского языка, вып. 1-13, СПб, 1907-30 (при участии Д. Д. Попова и В. М. Ионова); Очерки быта приаянских тунгусов, в кн.: Сборник Музея антропология и этнографии, т. 2, вып. 1, СПб, 1913 (совм. с Цветковым).
    Лит.: Азадовский М. К., Э. К. Пекарский, «Советская этнография», 1934, № 5.
    /Большая советская энциклопедия. Т. 32. 2-е изд. Москва. 1955. С. 285./